درس دهم پیام های آسمانی نهم

گام به گام درس 10 پیام های آسمانی نهم

درس دهم پیام های آسمانی نهم

 

درس دهم : مسئولیت همگانی

1- یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم چیست؟
جواب: توصیه ی یکدیگر به کار خیر و پسندیده  و بازداشتن هم از کار ناپسند است .

2- امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه ؟
جواب: توصیه ی یکدیگر به کار خیر و پسندیده  و بازداشتن هم از کار ناپسند همان امر به معروف و نهی از منکر است .

3- چرا مؤمنان  در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟
جواب: زیرا آنها ولیّ یکدیگرند  . یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می کنند سعادت و خوشبختی  دیگر انسانها برایشان شادی آور است.

4- رسیدن به سعادت دنیا وآخرت  چگونه امکان پذیر است ؟
جواب: عمل به دستورات دین  (انجام اعمال نیک  و ترک گناهان)

5- ترجمه ی آیه ی « وَالمؤمنونَ وَ المؤمنات بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بِالمعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ » چیست ؟
جواب: مردان وزنان مؤمن دوستدار و یاور یکدیگرند  و از این رو یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

6- چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید ؟
جواب: 1-مردم نسبت به سرنوشت هم بی تفاوت می شوند
2– رواج کارهای ناپسند در جامعه
3– تعالیم دینی فراموش می گردد
4– مسلط شدن مردم فاسد بر جامعه
5–رحمت و برکت از جامعه برداشته می شود و عذاب الهی را در پی دارد

7- امام کاظم (ع) در مورد امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید ؟
جواب: حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید  وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند دیگر مستجاب نخواهد شد .

8- با توجه به سخن حضرت علی (ع) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید .
جواب: کارهای نیک و حتی جهاد درراه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر ، مانند قطره در مقابل دریایی پهناور و عمیق است .

9-هدف ما در نهی از منکر چیست؟
جواب: انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد

10 – راههای نهی از منکر را به اختصار بیان کنید .
جواب: -رفتار سرد با فرد خطاکار و روی برگرداندن از وی
– برخورد با مهربانی و توجیه او برای انجام ندادن خطا
– ترک محل برای نشان دادن ناراحتی خود از انجام گناه و خطا

11 – در مورد  گناه های بزرگ وظیفه ما چیست ؟
جواب: طبق احکام و قوانین جامعه ی اسلامی برخورد شود

12 – چند نکته مهم دررابطه با امر به معروف و نهی از منکررا  به اختصار بیان کنید .
جواب: -بازگو نکردن خطا در برابر دیگران بخاطر حفظ آبروی افراد
– خود از انجام خطا پرهیز کنیم
– هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت است (اگر نتیجه داد رضایت الهی را در پی دارد و کمکی به اصلاح  جامعه می باشد
اگر هم نتیجه ندهد ما کار خود را کرده ایم و از اجرو پاداش الهی بهره مندیم.

13- برای تاثیر بیشتر امر به معروف و نهی از منکر چه باید کرد؟
جواب: خوب است خودمان به آنچه دیگران را به آن توصیه می کنیم  ، عمل کنیم  و کاری را که از آن نهی می کنیم ، انجام ندهیم

14 – چرا هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت به حساب می آید ؟
جواب: هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت است (اگر نتیجه داد رضایت الهی را در پی دارد و کمکی به اصلاح  جامعه می باشد – اگر هم نتیجه ندهد ما کار خود را کرده ایم و از اجرو پاداش الهی بهره مندیم.

15- شخصی غیبت می کند  .نتایج نهی از منکر کردن  و پیامدهای ترک آن:

اگر نهی از منکر نشود  اگر نهی از منکر شود
ازغیبت لذت برده وآن را بیشتر انجام خواهد داد او دیگر این گناه را در آن جمع انجام نمی دهد
آبروی کسی که از او غیبت شده  ، در میان جمع از بین می رود. آبروی افراد غیبت شونده حفظ می شود
تشویق می شود که هر چه بیشتر این خطا را انجام دهد  موجب هدایت  او می گردد و از کار زشتش دست برمی دارد
عذاب الهی را در پی خواهد داشت  و در گفتار خود هیچ نمی اندیشد و هر طور دلش خواست صحبت می کند رضایت الهی  را کسب خواهد نمود  و در بیان  و گفتار خود اندیشه می کند