درس دهم عربی هفتم

گام به گام درس 10 عربی هفتم

درس دهم عربی هفتم

درس دهم

معنی کلمات درس 10 عربی هفتم

معنی کلمات درس 10 عربی هفتم

معنی صفحه 72 عربی هفتم

معنی کلمات درس 10 عربی هفتم

جواب: ۱- در دریایی بزرگ ماهی زشتی بود
۲- اسمش سنگ ماهی بود.
۳- و ماهی ها از او می ترسیدند.
۴- او به سوی ماهی ها رفت
۵- ماهی ها ترسیدند و فرار کردند.
۶- او همیشه تنها بود.
۷- در روزی از روزها
۸- پنج ماهیگر آمدند.
۹- پس تور بزرگی در دریا انداختند.

 

معنی صفحه 73 عربی هفتم

معنی صفحه 73 عربی هفتم

جواب: 1-ماهی ها در تور افتادند
2 کسی برای کمک نیامد
3- ماهی صداهای ماهیها راشنید.
۴- پس به تورنگاه کرد پس خارج شد
۵- و برای نجات ماهی ها رفت
۶-تورماهیگیرهارابه سرعت پاره کرد
۸- وهمگی فرارکردند.
۹- پس سنگ ماهی در تور افتاد
۱۰- وماهیگیرها اوراگرفتند.
۷- وماهی هاخارج شدند
۱۱-وماهی هاناراحت بودند
۱۲- برای اینکه سنگ ماهی برای نجات آنها درتورافتاد.

معنی صفحه 73 عربی هفتم

جواب: ۱۳- ماهی ها به کشتی ماهیگیر ها نگاه کردند.
۱۵- اما آنها او را در آب انداختند.
۱۴- آنها او را گرفتند
۱۶- برای اینکه آن واقعاً زشت بود.
۱۷- پس از آن ترسیدند.
۱۸- ماهی ها برای نجات آن خوشحال شدند.
۱۹- و با لبخندبه آن نگاه کردند و فهمیدند که زیبای ی باطن بهتر از زیبای ی ظاهر است

قالَ الْإمامُ عَلیٌّ (ع): «زینَهُ الْباطِنِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الظّاهِرِ.»
جواب: علی (ع) فرمودند: زیبای ی باطن، بهتر از زیبای  ظاهری است.

معنی صفحه 73 عربی هفتم

1- آنها بازی کردند 

2- آنها نگاه کردند

3- آنها ایستادند

4-آنها نوشتند

 

جواب صفحه 74 عربی هفتم

التَّمْرینُ الْأوَّلُ

با توجّه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟

1- کانَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ وَحیدَهً. ✔
سنگ ماهی تنها بود.

2- السَّمَکَهُ الحَجَریَّهُ ذَهَبَتْ لِنَجاهِ الأَسْماک. ✔
سنگ ماهی برای نجات ماهی‌ها رفت.

3- کانَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ صَغیرَهً وَ جَمیلهً. ❌
سنگ ماهی کوچک و زیبا بود.

4- الصَّیّادونَ ما خافوا مِنَ السَّمَکَهِ الْحَجَریَّهِ. ❌
ماهی ‌گیران از سنگ ماهی نترسیدند.

جواب صفحه 75 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی

با توجّه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)

1- مَنْ قَذَفَ الشَّبَکَهَ فی الْماءِ؟ صیادون
چه کسی تو را در آب انداخت؟ / ماهی‌گیران

2- کَمْ صَیّاداً کانَ فی السَّفینَهِ؟ خمسه
چند صیاد در کشتی بودند. / پنج

3- أَیْنَ وَقَعَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ؟ فی الشبکه
سنگ ماهی کجا افتاد؟ / در تور

4- هَلْ زینَهُ الظّاهِرِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الْباطِنِ؟ لا
آیا زیبایی ظاهر بهتر از زیبایی درون است؟ / نه

التَّمْرینُ الثّالث

جمله‌های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل‌های ماضی خط بکشید.

1- الْأطفالُ حَفِظوا سورَتَینِ مِنَ الْقُرآنِ .
کودکان دو سوره از قرآن را حفظ کردند.

2- النِّساءُ وَقَفْنَ لِاستِقبالِ ضُیوفِهِنَّ .
زنان برای استقبال از مهمانشان ایستادند.

3- الْفَلّاحَتانِ حَصَدَتا مَحصولَهُما .
کشاورزان محصولشان را درو کردند.

4- الْوَلَدانِ لَبِسا مَلابِسَهُما.
پسرها لباس‌هایشان را پوشیدند.

جواب صفحه 76 عربی هفتم

التَّمْرینُ الرّابِعُ

ترجمه کنید.

دَفَعَ: پرداخت ⇐ هُنَّ دَفَعْنَ: آنها پرداختند.
عَلِمَ: دانست ⇐ الطّالِباتُ ما عَلِمْنَ: دانش آموزان ندانستند.
قَذَفَ: انداخت ⇐ أنتمُا قَذَفْتُما: شما انداختید.
نَظَرَ: نگاه کرد ⇐ هُم ما نَظَروا: آنها نگاه نکردند.
قَطَعَ: برید ⇐ أَنتُم ما قَطَعْتُمْ: شما نبریدید.
ما ضَرَبَ: نزد ⇐ هُما ما ضَرَبَتا: آنها نزدند.
هَرَبَ: فرار کرد ⇐ الْوَلَدانِ هَرَبا: پسرها فرار کردند.
سَلِمَ: سالم ماند ⇐ هُنَّ سَلِمْنَ: آنها سالم ماندند.
وَقَعَ: افتاد ⇐ الطِّفلهُ وَقَعَتْ: کودک افتاد.
نَصَرَ: یاری کرد ⇐ الرِّجالُ ما نَصَروا: مردان یاری نکردند.
عَبَرَ: عبور کرد ⇐ أَنتُنَّ عَبَرْتُنَّ: شما عبور کردید.
ذَکَرَ: یاد کرد ⇐ الْبِنتانِ ذَکَرَتا: دخترها یاد کردند.