درس اول نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 1

درس اول نگارش ششم با جواب

 

گزارشدرس 1

املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم

1-با توجه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.

املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم

خداوندشکوفه
پروردگارآفریدگارکردگارسرسبزیبهارجوانه
خالقنسیم

2 ّ با توجه به متن درس، جاهای خالی را با واژههای مناسب کامل کنید.

1- اندیشه کردن در کار ……خالق….. و ….. مخلوق…….. موجب روشنایی دل می گردد.

2- باد بهاری از طرف …… مرغزار …… وزیدن گرفت.

3- هر برگی از درختان نشانه ای از ……معرفت…… کردگار است.

 

3 نوع جمله ّ های زیر را مشخص کنید.

جمله ننشانهی نگارشینوع جمله
زیر درخت را نگاه کن.امری
برای سربلندی میهن عزیزمان چه کار هایی باید انجام دهیم؟پرسشی
امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد.خبری
خدایا تو معرکه ای!عاطفی

 

نگارش صفحه 12 ششم

1 با کلمات زیر، متنی مناسب در چند سطر بنویسید.

بهار، سوسن، نرگس ، لاله زار ، بید، بلبل

جواب:  سوسن نرگس در فصل بهار بیرون می آیند به طرف لاله زار می روند و بلبل های رنگارنگ را نگاه می کنند.نرگس یک بلبل قهوه ای رنگ را دید روی درخت بید سوسن بلبل قرمز رنگ دید. سوزن آن بلبل را گرفت و نرگس آن بلبل را گرفت و به خانه رفت و با آنها بازی کرد.

۲. داستان زیر را تا یک بند، ادامه دهید. امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت، آهی کشید و به درخت بید در آن سوی باغ، که کودکان، کاری به کارش نداشتند، خیره شد ………..

جواب: درخت توت در دلش آرزو کرد که درخت بیدی بود در این لحظه ناگهان همه توت های شاخه هایش ریخت و سرشاخه ها یش مانند یک درخت بید مجنون به پایین خم شد باورش نمی شد تبدیل به درخت بید بزرگی شده بود چند روزی با غرور شاخه های آویزانش را به باد سپرد و خوشحال بود که کسی کارش ندارد گاهی پیرمرد ویا پیرزنی در زیر سایه اش  استراحت می کردنند کم کم درخت حوصله اش سر رفت دلتنگ صدای کودکان شده بود کودکانی که با ذوق توت های شاخه هایش را می چیدند و با خوشحالی طعم شیرینی توت را می چشیدند و لذت می بردند با این که گاه گاهی شاخه ها می شکست ولی شور و شوق بچه ها بسیار دلنشین بود پشیمان شده بود و از خدا می خواست به حالت قبل درخت میوه داری شود تا بتواند بچه های گرسنه ای را سیر کند در این هنگام با صدای کودکی که از شاخه اش آویزان شده بود بیدار شد درست نمی دانست که چه اتفاقی افتاده ولی از اینکه برای همیشه به درخت بید تبدیل نشده بود بسیار خوشحال بود.

 

 جواب صفحه 13 نگارش ششم

نگارش صفحه 13 ششم

بهـار و زیباییهای آن را با کالمی زیبا توصیف کنید. در متن خود از یک یا دو بیت شـعر که در مورد فصل بهار سروده شده است، استفاده کنید.

جواب: بهار عروس فصل هاست، فصلی که با تمام وجودش تلاش می کند زیبایی های خلقت خداوند را به نمایش بگذارد. وقتی بهار می آید، همه جا سرسبز می شود و درختان، گل ها و چشمه ها دیدنی هستند. عطر گل ها فضای باغ را پر می کندو صدای پرندگان به گوش میرسد. ببهار از خواب بیدار می شود، انگار دوباره به دنیا آمده است. همه ما بهار را دوست داریم چون سرشار از سر سبزی و زیبایی است. گل های مختلف در این فصل میرویند و پرندگان دسته دسته از کوچ زمستانی خود بر می گردند، حتی مورچه ها هم از لانه های خود بیرون آمده و شروع به جمع کردن آذوقه می کنند. بهار برای ما یادآور خیلی چیزها است، باران های شدید که هر بار می بارند طبیعت سرسبز تر از قبل می شود.

 

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید هستید 

جواب: خانه ما اخر کوچه میباشد کوچه ما نه خیلی پهن و نه خیلی باریک است اینطوری است که دو تا ماشین میتواند به راحتی عبور کند کنار کوچه درختهای زیبایی وجود دارد که هوای کوچه  را تازه میکند

 

3 ضرب المثل » شکر نعمت، نعمتت افزون کند« را در یک بند توضیح دهید.

جواب: انسان اگر شکر گذاری کند ارزو هایش براوده میشود.