جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

1ــ مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟

پاسخ: هر یک سانتی متر روی نقشه برابر است با 45 کیلومتر روی زمین

2ــ در صورتی که یک کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود، مسافران در سمت چپ خود کدام جزیره ها را مشاهده می کنند؟ با توجه به مقیاس نقشه، فاصله  این دو بندر چند کیلومتر است؟ محاسبه کنید.

پاسخ: مقیاس = فاصله دو نقطه روی نقشه ÷ فاصله همان دو نقطه روی زمین

جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

 

3ــ اگر فردی از شهر لار در ایران به بندر چارک سفر کند چند کیلومتر طی می کند؟ محاسبه کنید. 

شهر لار در ایران به بندر چارک

 

جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

جواب شماره 1

جواب شماره 1

جواب شماره 2

جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

منبع جواب کاربرگه ۱۴ مطالعات هشتم