جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره نهم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات اجتماعی هشتم

متن ها را بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید.

جواب کاربرگ شماره 9 مطالعات هشتم

1ــ شخصیتهای متن ( 1) و (2)چه کسانی هستند؟

شخصیت ‌های متن 1: عمیدالملک کندری (وزیر طغرل)
شخصیت‌ های متن 2: خواجه نظام الملک توسی (وزیر آلب ارسلان و ملکشاه)

2ــ کدامیک از ایندو در حوزهٔ زبان و ادب فارسی، اقدام مهمی انجام داده است؟ چگونه؟

جواب:  آلب ارسلان-باتوجه به نوشته 1، من به عنوان یک ایرانی به زبان مادری خود یعنی زبان پارسی، علاقه مند بودم و برایم ناخوشایند بود که دفترهای ایران و فرمان های حکومتی و نامه ها به زبانی غیر از فارسی نوشته میشد. به همین سبب دستور دادم دفترها و نامه ها به خط و زبان فارسی نوشته شود و این رسم برای همیشه در ایران ماندگار شد.

٣ــ پیغامی که در انتهای متن ( 1) آمده، خطاب به چه کسی بود؟

جواب:  خواجه نظام الملک

4ــ هدف شخصیت متن (2 ) از نگارش سیاستنامه چه بود؟

جواب:  در این کتاب آیین فرمانروایی و راه و رسم کشورداری را به صورت پند و اندرز بیان شده است.

5ــ اقدامات مشترک هر دو شخصیت چه بود؟

جواب:  آموزش راه و رسم کشورداری، سر وسامان دادن به اوضاع کشور