جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره ششم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

شور حکومتی امام علی
وقتی امیرالمومنین علی ، مالک اشتر یکی از یاران خود را به حکومت مصر منصوب کرد، به او نامهای نوشت. این نامه یکی از مهمترین اسناد سیاسی و حقوقی تاریخ اسلام است. در این نامه، امام ویژگیهای حکومت اسلامی، و روابط متقابل مردم و حاکمان را بیان کرده است.

یی از این نامه را مرور کنید و بگویید هر فراز مربوط به کدام یک از اصول حکومتی آن حضرت است؟

فرازهایی از نامۀ علی به مالک اشتر فرماندار مصر: ای مالک…..

١ــ از خدا بترس و از هر چه در کتاب خود بدان فرمان داده است، اطاعت کن
(خدا ترسی و پرهیز کاری )

٢ــ بدان که بهترین چیز برای والی (حاکم یک شهر یا منطقه) نیکی کردن در حق مردم و کاستن از رنج و درد آنان است
(د: نیکی کردن به مردم)

٣ــ همه کارهای کارگزاران را تحت نظر بگیر و بازرسان مخفی از میان مردمانی که اهل صدق و وفا هستند بر آنان بگمار
(نظارت بر رفتار کارگزاران)

۴ــ گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمند تر از دیگرانند و چنان باش که برای یک یک آنان درپیشگاه خداوند، عذری داشته باشی
(توجه ویژه به تهیدستان و ضعیفان)

۵ــ با مردم و در میان مردم باش که دوری از آنان سبب مى ُ شود که از امور ملک آگاهى اندکی داشته باشی
(ارتباط نزدیک با مردم)

۶ــ اجراى حق را دربارهٔ هر که باشد، چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار
(عدالت)

٧ــ اگر دشمنت تو را به صلح فرا خواند، از آن روى نگردان که خشنودی خداى در آن نهفته است
.( صلح طلبی)

٨ــ مهربانی به رعیت (مردم) و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز.
(عطوفت و مهربانی با مردم)

٩ــ هر که بر بندگان خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز دشمن او خواهد بود
( پرهیز از ظلم و ستم)

10ــ هر که خراج (مالیات) طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است.
( توجه به عمران و آبادانی)

جواب کاربرگ شماره 6 مطالعات هشتم