جواب فعالیت های فارسی پنجم درس چهارم :: بازرگان و پسران

درست نادرست | جواب درک مطلب | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های فارسی پنجم درس چهارم :: بازرگان و پسران

📚 گام به گام فارسی پنجم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : بازرگان و پسران

درست و نادرست صفحه ۳۶ فارسی پنجم
۱- اگر خود را نشناسانید، همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است.
جواب: درست

۲- هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند، به جایگاه بزرگی دست می‌یابد.
جواب: نادرست

۳- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می‌شود.
جواب: درست

۴- زمانی که دانه در خاک نهان است، همه برای پرورش آن تلاش می‌کنند.
جواب: نادرست

درک مطلب صفحه ۳۷ فارسی پنجم

۱- به نظر بازرگان، مردم در جست‌وجوی چه چیزهایی هستند؟ 
زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت.

۲- منظور نویسنده از «ثروت» در عبارت «انسان ثروتمند و با هنر» چیست؟
منظور نویسنده ثروت عقل و دانش است

۳- کدام ویژگی‌ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟ 
۱- اندوختن مال از راه پسندیده و تلاش برای مراقبت از آن ۲- بخشش به دیگران ۳- محافظت از خود در برابر بلاها

۴- بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟ 
شناساندن خویش به مردم به نیکویی و نیک‌نامی

۵- اندک اندک از کوه برداشتن، شبیه چه کاری است؟
خرج کردن از ثروت و اندوخته شده بودن اینکه تلاشی برای حفظ یا افزایش آن کنند.

درس ۴ فارسی پنجم

گوش کن و بگو صفحه 38 فارسی پنجم* 

عنوان / نام داستان » کرم شب تاب
شخصیت‌ها »میمون، کرم شب تاب، مرد مسافر
مکان یا فضای داستان »کوه
زمان رخدادهای داستان » جواب این قسمت را در نظرات ارسال نمایید.
پیام داستان » جواب این قسمت را در نظرات ارسال نمایید.
نام کتابی که داستان از آن نقل شد » کلیله و دمنه

پرسش‌ها

۱- چرا میمون‌ها روی کرم شب تاب، هیزم گذاشتند؟
جواب: میمون‌ها فکر می‌کردند آن کرم شب تاب هیزم است.

۲- مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟
جواب: بیهوده خودت را خسته نکن! حرف‌های تو در گوش این گروه نمی‌رود. نصیحت کردن این میمون‌ها مثل پنهان کردن شکر در زیر آب و امتحان کردن شمشیر بر روی سنگ است.

۳- میمون‌ها در پاسخ مرغ چه کردند؟
جواب: او را گرفتند و پر هایش را کندند.

۴- چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟
جواب: همان طوری که پنهان کردن شکر در آب کار بیهوده‌ای است نصیحت فرد نادان نیز کار بیهوده‌ای است و نتیجه‌ای نخواهد داشت.

۵- امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام یک از کارهای زیر است؟
الف) آش را با جاش بردن.
ب) دندان طمع را کندن.
ج) آب در هاون کوبیدن.

۶- مضمون این داستان شبیه کدام یک از ضرب‌المثل ‌های زیر است؟
الف) موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
ب) شب دراز است و قلندر بیدار.
ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.
د) شیری یا روباه؟