جواب فعالیت های علوم هشتم فصل 2

خود را بیازمایید | فعالیت | فکر کنید | آزمایش کنید | گفت و گو کنید

 

جواب فعالیت های علوم هشتم فصل 2

گام به گام درس اول علوم هشتم به صورت کامل

فصل 2 ( تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی )

 

گفت و گو کنید صفحه 10 علوم هشتم

دربارهٔ مفید یا مضر بودن هریک از تغییرهای شـیمیایی نشـان داده شـده در شـکل ٢ ،در کلاس گفت و گو کنید.
پاسخ» هدف از این مطلب این است تغییرات می توانند مفید یا مضر باشند تفکر و دید افراد مهم است
سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین
می شود .
رشد تکامل و فرد از یک طرف و پیر شدن سلول ها از طرف دیگر- فاسد شدن میوه – پوسیدن کاغذ –
زنگ زدن آهن در یک نگاه مضر و در نگاه دیگر :ر باز گشت مواد به طبیعت است .( تفکر همه جانبه مهم
است)

آزمایش کنید 11 علوم هشتم

مواد و وسایل
قرص جوشان )ویتامین C،)آب، لیوان پالستیکی، دماسنج، گیره و پایه
روش اجرا
۱ــ 1/3 حجم یک لیوان بالستیکی را با آب پر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.
۲ــ دو عـدد قـرص جوشـان درون لیـوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود.
حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید.از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ» حل شدن قرص جوشان بر خلاف تصور گرما گیر است و دمای دما سنج پایین می اید . تغییرات شیمیایی با تغییرات دما همراه هستند.

فکر کنید 11 علوم هشتم *
هر یک از شکلهای زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.
-الف) میخ آهنی در محلول کات کبود
– ب) آزمایش کوه آتشفشان
پ) جوشیدن آب
ت) تخم مرغ در سرکه

باتوجه به آنها مشخص کنید:
الف( کدام تغییر(ها) فیزیکی و کدام تغییر(ها) شیمیاییا ند؟

پاسخ» 

واکنش مس سولفات با آهن یک تغییر شیمیایی و گرما ده است .
تجزیه دی کرومات آمونیم یک تغییر شیمیایی گرماده که با تولید گاز همراه است .
جوشیدن آب و تبخیر آب یک تغییر فیزیکی که گرما گیر است .
– حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه یک واکنش شیمیایی و گرماگیر است گاز کربن دی اکسید بوجود می آید .

ب) چه شواهدی نشان دهندهٔ تغییر شیمیایی اند؟

پاسخ»

تولید گاز –تغییرات دما همراه با نور و گرما – تشکیل ماده جامد – تولید ماده ی جدید با خواص
جدید نشانه تغییر شیمیایی مواد می تواند باشد.

آزمایش کنید 13 علوم هشتم

مواد و وسایل
شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه ای، زمان سنج، استوانهٔ مدرج، آب
روش اجرا

الـف( یک شـمع برداریـد و با کبریت آن را روشـن کنید. سـپس، یـک ظرف را وارونـه روی آن قـرار دهید و بلافاصله زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید.
با بزرگ شدن ظرف میزان اکسیژن لازم برای سوختن شمع فراهم می شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می شود .
با آزمایش دانش آموزان متوجه می شوند که طول شمع تاثیر خاصی در زمان ندارد .

ب( فعالیـت قسـمت »الـف« را بـا چند ظرف شیشـه ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرفهای شیشه ای را شماره گذاری کنید).

جدول (جواب این قسمت را نداریم)

پ( حجم هوای درون هر یک از ظرفها را اندازه گیری و جدول بالا را پر کنید.

ت) داده های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.

پاسخ» در یک نمودار خط افقی متغیری مستقل (آنچه ما تغییر می دهیم اندازه ظرف) را می نویسیم و در خط
عمودی متغیر وابسته (آنچه در طول آزمایش خودش تغییر می کند) نوشته و اندازه گیری می شود.

ث) پیش بینی کنید اگر حجم ظرفی ۳۰۰۰ میلی لیتر )۳ لیتر( باشـد، چند ثانیه طول میکشـد تا
شمع خاموش شود.
جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال کنید

ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.
جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال کنید

آزمایش کنید 14علوم هشتم
وسایل و مواد: شمع، سیم ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه ای، بشر، کبریت، ماژیک، خط کش، آب، بشقاب، گیره، پایه

به منظور انجام این فعالیت:
الف( هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.
ب( با همفکری یکدیگر، آزمایشهای پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشی
که مناسبتر است را انتخاب کنید
پ( آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.
ت( اگر آزمایش شما نیاز به اصالح دارد، آن را اصالح کنید و دوباره انجام دهید.
ث( نتیجه بهدست آمده در گروه خود را با گروههای دیگر به اشتراک بگذارید.

پاسخ» در این واکنش شیمیایی آهن نرم و نازک در اثر گرما با اکسیژن هوا ترکیب شده و بعد از 5دقیقه کاهش
میزان هوا دلیل بر ترکیب اکسیژن با آهن می باشد که می توان در صد اکسیژن را محاسبه کرد .
آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر (اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز
اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. اب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر
تجزیه شده اکسیژن واب تولید می کند اکسیژن زیادی آتش را شعله ور می کند.

 

فکر کنید 15 علوم هشتم *

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکلهای زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده اسـت. با توجه به این شـکلها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارهٔ ۲ با شعله بزرگتر و نورانی تری می سوزد؟
جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال کنید

اطلاعات جمع آوری کنید 16 علوم هشتم
در یـک فعالیـت گروهـی دربارهٔ راههـای جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسـید و همچنین ویژگـی وسـایل گاز سـوز تحقیق کنیـد و نتیجه را به صورت پوسـتر یا پرده نـگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجهٔ فعالیت همکلاسی های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.
پاسخ» در اثر سوختن ناقص مواد الی گاز بی رنگ وبی بویی تولید می شود. این گاز تمایل زیادی برای چسبیدن به
هموگلوبین خون دارد و نمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می
شود.

فعالیت صفحه 15 علوم هشتم

آزمایشـی را طراحی کنید که بتوان با اسـتفاده از آن نشان داد که از سوختن شـمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسـید تولید می شـود (راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می شود).
پاسخ» بخار آب موجود را به وسیله ی یک ظرف سرد در بالای آتش که میعان بخار اب بوجود می اید. شناسایی می
کنیم.گاز کربن دی اکسید را وارد آب آهک شفاف کرده آن را کدر می کند.

آزمایش کنید 17 علوم هشتم

مواد و وسایل
سیم ظرفشویی، باتری کتابی
روش اجرا
مقـداری سـیم ظرفشـویی بسـیار نـازک برداریـد و
یـک باتـری کتابـی ۹ ولتـی را از قطب مثبـت و منفی به
رشـته های سـیم ظرفشـویی تماس بدهید. چه چیزی
مشاهده می کنید؟
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ» بوسیله جریان الکتریکی باتری می توان سیم آهنی نازک را گرم و شعله ور کند.

آزمایش کنید 17 علوم هشتم

پاسخ» ب) در مرحله ی اول قند ذوب شده و به راحتی شعله ور نمی شود
پاسخ» پ-در آزمایش سوختن قند اگر کاتالیز گر خاک گلدان که دارای عناصر مختلف است قرار گیرد شعله قند به خوبی دیده می شود .
پاسخ» ت) مواد غذایی در بدن ما در دمای پایین اما در کنار انزیم ها که دمای اولیه را پایین می اورند صورت می
گیرد –
پاسخ» ث) کاتالیز گرها موادی هستند که سرعت واکنش شیمیایی را با کاهش دمای فعال سازی زیاد می کند.

آزمایش کنید 19 علوم هشتم *
پاسخ» یکی دیگر از را های آزاد سازی انرژی شیمیایی استفاده از انرژی الکترون ها می باشد. بوسیله دو تیغه ی مختلف و محلول اسیدی مناسب می توان حرکت الکترون الکتریسیته بوجود آورد.

و برای بالا بردان میزان الکتریسیته تعداد پیل را زیاد می کنیم یا به جای اهن از نوار منیزیم استفاده می کنیم الکترولیت نیز می تواند اسید قوی تری باشد

فکر کنید 19 علوم هشتم
برای اسـتفاده کردن از انرژی ذخیره شـده در مواد، به جز سـوزاندن آنها، چه روشهای دیگری هست؟
پاسخ» -1سوزاندن مواد
-2واکنش های مختلف مثل تولید الکتریسیته
-3استفاده از نور برای تولید برق و گرما
-4استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

آزمایش کنید 20 علوم هشتم
پاسخ» در قرص جوشان چند ماده از جمله اسید و ترکیبات نمکی وجود دارد با آب واکنش شروع شده و گاز کربن
دی اکسید تولید می شود فشاری را ایجاد می کند که باعث پرتاب در قوطی می شود،این گاز با آب آهک
شفاف کدر می شود

فعالیت 20 علوم هشتم *
با اسـتفاده از قرص جوشـان، آب، بطری خالی و ابزار مناسـب، یک جسـم
متحرک بسازید و راههایی برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.

پاسخ» در قرص جوشان چند ماده از جمله اسید و ترکیبات نمکی وجود دارد با آب واکنش شروع شده و گاز کربن دی اکسید تولید می شود فشاری را ایجاد می کند که باعث پرتاب در قوطی می شود،این گاز با آب آهک شفاف کدر می شود