جواب فعالیت های علوم هشتم فصل 1

خود را بیازمایید | فعالیت | فکر کنید | آزمایش کنید | گفت و گو کنید

 

جواب فعالیت های علوم هشتم فصل 1

گام به گام درس اول علوم هشتم به صورت کامل

فصل ۱ ( مخلوط و جداسازی مواد ).

 دانلود گام به گام فصل اول علوم هشتم

تعاریف این فصل:

ماده خالص:ماده ای که از ذرات یکسان ساخته شده باشد می تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر: ماده ای که از یک اتم ساخته شده باشد. ترکیب: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد.

مخلوط: ماده ای که مولکول ها و ذرات آن یکسان نباشد.

در شکل های زیر مواد را تشخیص دهید؟
جواب» نمک: ترکیب(خالص)
آجیل: مخلوط ناهمگن
آب مقطر: ترکیب(خالص)
شربت آب لیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو

خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم

جواب» مس:عنصر
سکه : آلیاژ محلول جامد در جامد
شکر: ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن
دوغ : مخلوط نا همگن  سوسپانسیون

فعالیت صفحه 3 علوم هشتم

دو بشـر انتخاب، و آنها را شـماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسـان آب بریزید.
جواب» در بشـر شـماره 1 1 ،یک قاشـق خاک و در بشـر شـماره 2 یک قاشـق نمک بریزید. محتویات بشر ها را کاملا
هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟
جواب» نمک و آب :شفاف – آب و خاک:کدر

ب) در برخـی از مخلوط ها ذره هـای مـواد تشـکیل دهندهٔ مخلـوط به طـور یکنواخـت در هـم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند.
جواب» جواب» کدام یک از مخلوطهایی که تهیه کردهاید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟
جواب» شکر در آب به راحتی حل می شود ولی ذرات خاک در آب – سوسپانسیون ایجاد می کند.

فکر کنید صفحه 4 علوم هشتم
شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟
جواب» از مخلوط معلق سوسپانسیون نور عبور نمی کند و به عبارتی مسیر نور در آن نامشخص است،
اندازه ی ذرات کمی بزرگتر از نانو است و بزرگتر از ۱۰ به توان ۷- ) نور در آن پخش می شود، به صورت معلق است.

فعالیت صفحه 4 علوم هشتم
پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها 100 میلی لیتر آب بریزید.
در هر بشـر به ترتیب 1 ،2 ،3 ،4 و 5 گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلولها با یکدیگر متفاوت است؟

جواب» هرگاه مقدار حل شونده بیشتر شود، رنگ محلول هم بیشتر می شود.

خود را بیازمایید صفحه 5 علوم هشتم *
ـ حالت فیزیکی هر یک از محلولهای زیر را مشخص کنید.
ـ حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

جواب» در چای شیرین : لطفا جواب را در نظرات ارسال کنید.
جواب» در نوشابه: مایع-آب بیشترین ماده حلال است.حل شونده: گاز کربن دی اکسید،شکر
جواب» در سرکه: مایع-سرکه %۸۰ استیک اسید حلال و %۲۰ آب
جواب» در کپسول هوا: گاز-بیشترین ماده گاز نیتروژن(%۷۸) می باشد و حلال می باشد.حل شونده:اکسیژن(%۲۱)، کربن دی اکسید و بخار آب(%۱)

*معمولا ماده ای که بیشتر است حلال و ماده کمتر حل شونده است بجز محلول جامد در مایع که جامد همیشه حل شونده است.

آزمایش کنید صفحه 5 علوم هشتم

الـف( در 100 میلـی لیتـر آب در دمـای C° 30 چـه مقـدار نمـک خوراکی )سـدیم کلرید( حل می‌شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیشینی خود را بررسی کنید.

جواب» میزان حل شدن نمک خوراکی در آب در دمای ۳۰ درجه حدود ۳۹ گرم می باشددر صورتی که برای شکر وترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم.

*تذکر: حل شدن نیترات پتاسیم در آب گرما گیر است وافزایش دما، حلالیت را زیاد می کند.

ب( در 100 میلی لیتر آب در دمای C° 30 به جای نمک سـدیم کلرید، نمک پتاسـیم نیترات بریزیـد. مقـدار نمـک حل شـده را پیش بینـی و آزمایـش کنیـد. از آزمایشهای بالا چـه نتیجه ای می گیرید؟

جواب» افزایش دما در واکنش های گرما گیر حلالیت را زیاد می کند  ودر واکنش های گرما ده  حلالیت  در اثر دما کم می شود در مورد حل شدن گاز ها در آب

فعالیت صفحه 5 علوم هشتم *

الـف( چنـد بشـر کوچک برداریـد و در هر یـک 100 میلی لیتـر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.
ب( در هر بشـر آنقدر نمک پتاسـیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشـود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

پ( دما را روی محور افقی و مقدار مادهٔ حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.

ت( از این نمودار چه نتیجه ای میگیرید؟

ث( در دمای C° 45 چند گرم نمک در آب حل میشود؟ روی نمودار نشان دهید.

جواب این قسمت را نداریم لطفا در بخش نظرات ارسال کنید تا به روز رسانی شود!!!

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 7 علوم هشتم

روغنهای مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟
جواب» دو ترکیب قهوه و روغن زیتون خوراکی بوده دارای فوایدی هستند شامپو و صابون بعنوان مواد مخلوط شوینده و چربی ها را در خود حل کرده و میکروب کش هستند.روغن زیتون کلسترول آن کم ودارای انواع ویتامین ها می باشد.

فعالیت صفحه 7 علوم هشتم *

الف) تکهای از کاغذ پی اچ (pH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.

ب ) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ )pH )را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.
جواب» -آبلیمو حدود ۳
-مایع ظرف شویی ۸
-شیر ۶
-آب پرتقال ۴PH

پ) موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند. آنها را مشخص کنید.
لطفا جواب را در نظرات ارسال کنید.

ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها ٔ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه های بالا مشخص کنید.
لطفا جواب را در نظرات ارسال کنید.

گفت و گو کنید صفحه 8 علوم هشتم
در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایـی را از هم جدا می کند.

جواب» دستگاه تقطیر: بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل-  اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا

جواب» دستگاه تصفیه آب : بر اساس داشتن صافی های مختلف و رزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد

جواب» دستگاه دیالیز: دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند.

فکر کنید صفحه 8 علوم هشتم
مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.
جواب» در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته،بع آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند.اگر آب نمک را حرارت دهیم اب بخار شده و نمک در ته ان باقی می ماند.