جواب فعالیت های درس 6 فارسی چهارم :: آرش کمانگیر

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 6 فارسی چهارم :: آرش کمانگیر

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 6 : آرش کمانگیر

درست و نادرست صفحه 58 فارسی چهارم

۱- آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.
جواب» نادرست

۲- ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می‌کردند.
جواب» درست

۳- تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند.
جواب» نادرست

 

درک مطلب صفحه 58 فارسی چهارم
۱- چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟
جواب» زیرا ایرانیان از جنگیدن خسته شده بودند و فکر می‌کردند با پذیرفتن این تصمیم می‌توانند ایران را نجات دهند.

۲- منظور از «مرز را پرواز تیری می‌دهد سامان» چیست؟
جواب» منظور این است که سر نوشت و آینده کشور با پرتاب یک تیر باید معلوم شود.

۳- چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟
جواب» زیرا با تمام وجود این کار را کرد و تمام نیرو و توانش را برای پرتاب تیر از دست داد. در نتیجه نتوانست این فشار زیاد را تحمل کند و جان سپارد.

 

دانش زبانی صفحه 58 فارسی چهارم
جمله‌های زیر را بخوانید:
– مادران، دعا می‌کردند.
– پیرمردان، اشک می‌ریختند.
– کودکان، آرش کمان‌گیر را نگاه می‌کردند.
– آرش از کوه بالا رفت.
– آرش، نام خدا را بر زبان آورد.

جمله از یک یا چند کلمه تشکیل می‌شود و پیام کاملی را به شنونده انتقال می‌دهد.