جواب فعالیت های درس 3 فارسی چهار :: راز نشانه ها

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 3 فارسی چهار :: راز نشانه ها

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 3 : راز نشانه ها

درست و نادرست صفحه ۳۲ فارسی چهارم

۱- مرد کیسه گندم را به آسیاب می‌بُرد.
جواب» درست

۲- چشم راست الاغ کور بود و پای چپش می‌لنگید.
جواب» نادرست

۳- مرد از شنیدن نشانی‌های درست پسر، تعجّب کرد.
جواب» نادرست

درک مطلب صفحه ۳۲ فارسی چهارم

۱- چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است؟
جواب» زیرا پسر به درستی نشانی‌های الاغ را گفت.

۲- پسر دو ویژگی مهم داشت؛ با توجّه به متن درس، آنها را بگویید.
جواب» خوب می‌دید و بسیار باهوش بود.

۳- چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد؟
جواب» زیرا به اشتباه فکر کرده بود پسر الاغش را دزدیده است.

۴- آیا عنوان «راز نشانه‌ها» برای این درس، مناسب است؟ چرا؟
جواب» بله زیرا پسر توانست از روی نشانه‌هایی که دیده بود الاغ گمشده را پیدا کند.