جواب فعالیت های درس 21 مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس بیستم و یکم

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات ششم

 

درس بیست و یکم: استعمار چیست

فعالیت 1 صفحه 108 مطالعات ششم

📌همفکری کنید و از روی نقشه، مسیرهای دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر، دریانوردان به کدام سرزمین ‌ها یا قاره‌ ها رسیده‌ اند؟ 
جواب: دریانوردان در طی سال ‌ها توانستند قاره آفریقا را دور بزنند، به شرق آسیا بروند و بعد قاره آمریکا را کشف کنند.

📌کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین‌ های جدید مشغول بودند؟

جواب: انگلیس، هلند، پرتغال، فرانسه و اسپانیا

 

📌2-به طور گروهی کار برگه شماره ٢۶ را در کلاس کامل کنید.

جدول را کامل کنید. علت یعنی یک چیز چرا اتفاق می افتد؟ معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علت ها به وجود می آید.

علت ها :

1- انتقال علوم و فنون از مسلمانان به اروپا.

2-رشد تجارت و بازرگانی که باعث رشد شهر نشینی و تغییر شکل زندگی در اروپا شد.

3- اروپائیان در علم و هنر پیشرفت قابل توجه ای کردن.

4- اکتشافات جغرافیایی، پیشرفت در دریانوردی و کشف سرزمین های جدید

معلول : (نتیجه)

اروپائیان قدرتمند شدند و به سرزمین های جدید رفتند و مردم آن ها سرزمین ها را استعمار کردند و به تسلط خود در آوردند.

فعالیت 3 صفحه 109 مطالعات ششم

بحث گروهی: متن بالا را بخوانید و بگویید چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود.
پاسخ:  کشورهای استعمارگر برای غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجه قرار می‌دادند.

📌کدام کشورها در امور ایران دخالت می‌کردند؟

پاسخ: کشورهای انگلیس، روسیه و آمریکا در امور ایران دخالت می‌کردند.

📌این امتیازات و دخالت‌ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟

پاسخ: این امتیازات و دخالت ها باعث غارت منابع و معادن ایران و جلوگیری از پیشرفت کشور شد.

📌به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمار گران اجازه دخالت می ‌دادند؟

پاسخ: شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می ‌دادند.