جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: کوچ پرستو ها

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: کوچ پرستو ها

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : کوچ پرستو ها

درست و نادرست صفحه 21 فارسی چهارم
۱- پرستوها هر سال لانه‌ای جدید برای خود می‌سازند.
جواب » نادرست

۲- بیشتر پرستوها به دلیل حمله پرندگان شکاری، سفر خود را به سلامت به پایان نمی‌رسانند.
جواب » نادرست.

درک مطلب صفحه 21 فارسی چهارم
۱- جنب و جوش پرستوها در آغاز پاییز نشانه چیست؟
جواب » نشانه آماده شدن برای کوچ کردن.

۲- چرا بازگشت پرستوها یکی از شگفتی‌های آفرینش است؟
جواب » زیرا این پرندگان کوچک پس از سپری شدن زمان دراز و پیمودن راهی طولانی و با وجود خطرات بسیار بدون اینکه اشتباه کنند به لانه پیشین خود باز می‌گردند.

۳- چند نمونه از شگفتی‌های دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم، نام ببرید.
جواب » زندگی مورچه‌ها – زندگی زنبورعسل – به وجود آمدن فصل‌ها و …

۴- پرستوهای جوان چگونه لانه سازی را می‌آموزند؟
جواب » این توانایی را خداوند بزرگ در این پرستوها نهاده است و بدون داشتن معلم به آن آگاه هستند.

گوش کن و بگو صفحه 22 فارسی چهارم *
با دقّت به داستان گوش کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید:
۱- پندهای اوّل و دوم پرنده را به ترتیب بگویید.

۲- آیا باغبان به پند اوّل و دوم پرنده عمل کرد؟ از متن دلیل بیاورید.

۳- مفهوم جمله‌ٔ «پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است که گیاهی در آن رشد نمی‌کند» چیست؟

۴- بهترین پندی که پرنده به باغبان داد، چه بود؟
جواب ندارد

درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم
۱- جمله‌ها را با توجّه به متن، به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:
– پروانه گفت:«خدا آن قدر مهربان است که حتّی این گل کوچک را هم می‌بیند». ۳
– موشکا رفت تا خدا را پیدا کند. ۱
– خرس قهوه‌ای دستی تکان داد و دور شد. ۴
– بی‌بی گفت: «البتّه که خدا را می‌شناسم. اوست که مرا اینجا گذاشته است.» ۶
– سنجاب به خورشید گفت: «پس حتماً خدا تویی!» ۵

۲- «موشکا رفت تا خدا را پیدا کند»؛ کار موشکا نشانه چیست؟
جواب » نشانه کنجکاوی – نداشتن آگاهی و شناخت کافی از خدا

۳- با توجّه به متن، چند ویژگی برای خدا نام ببرید
جواب » . بزرگ، زیبا، مهربان، بینا و شنوا و …

۴- چه چیزهایی را با چشم نمی‌توان دید؟ چهار مورد نام ببرید.
جواب » عقل – هوش – عشق – درد – سواد – محبت – گرسنگی – هوا

۵- چه نشانه‌هایی از وجود خداوند در داستان آمده است؟
جواب » بزرگی کوه‌ها – زیبایی گل‌ها و پروانه‌ها و گرمای خورشید.

جواب سوال حکایت صفحه 28 فارسی چهارم

* حکایتی که خواندید، با مفهوم کدام یک از مَثَل‌های زیر ارتباط دارد؟
الف) ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
جواب » ب) دست بالای دست بسیار است. *
پ) سحرخیز باش تا کامروا باشی.
ث) مرغ همسایه غاز است.