جواب فعالیت های درس 2مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس دوم

جواب فعالیت های درس 2مطالعات ششم

 

 

درس 2: آداب دوستی

فعّالیت ١ صفحه 12 مطالعات ششم

📌به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی‌ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید.
جواب: ۱- دروغ گفتن ۲- بدبینی نسبت به یگدیگر ۳- درک نکردن یکدیگر ۴- بد اخلاقی و بی ادبی ۵- راز دار نبودن ۶- گذشت نداشتن 7- خیرخواه یکدیگر نبودن 8- فخر فروشی و خود بزرگ ‌بینی 9- عیب‌ جویی از دوستان و عیب دوست خود را به دیگران گفتن.

 

فعّالیت 2 صفحه 14 مطالعات ششم *

📌کاربرگه‌ٔ شماره‌ی (1) و (2) را انجام دهید.
جواب این بخش را در نظرات برای ما ارسال نمایید.

 

فعّالیت 3 صفحه ۱۶ مطالعات ششم

📌معنی این شعر چیست؟ مربوط به کدام یک از توصیه‌های مربوط به دوستی در صفحه قبل است؟
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
(سعدی)
جواب: دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد. (به کمک و یاری رساند.)
این بیت مربوط به توصیه‌ای است که می‌گوید دوستان باید در مسائل و مشکلات باهم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشند و به هم کمک کنند.