فعالیت درس 22 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس بیست و دوم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 22 مطالعات پنجم

 

درس بیست و دوم

 

1- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟

جواب: جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند.

2- به تصویر سکه‌های دوره ایلخانان در کتاب توجه کنید. کلمه‌های «الله و محمد» که روی این سکه‌ها نقش بسته است، نشان دهنده چیست؟
جواب:  نشان دهنده تاثیر ایرانیان بر روی ایلخانان میباشد که مسلمان شده اند.

3- با توجه به آنچه امسال در کتاب فارسی درباره خواجه نصیرالدین توسی خوانده‌اید، دلیل هوشمندی این مرد دانشمند و اقدامات مهم او را به اختصار بیان کنید.

4- کاربرگه شماره (17) را انجام دهید.

جواب کاربرگ 17 مطالعات پنجم