فعالیت درس 19 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس نوزدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 19 مطالعات پنجم

 

 

درس نوزدهم

فعالیت صفحه 101 مطالعات پنجم

1- چرا ایرانیان بنی ‌عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی ‌عباس ناراضی شدند؟
جواب:  چون در ابتدا آن ‌ها می ‌گفتند که می‌خواهد با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند اما پس از مدتی خاندان بنی ‌عباس هم مثل دیگر حکومت ها ستمگری را آغاز کردند.

2- چرا هنر و زبان فارسی در دوره حکومت‌ های ایرانی رونق پیدا کرد؟
جواب: چون برخی از حکومت‌ های ایرانی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می‌دادند و شاعران و دانشمندان را تشویق می‌کردند. همچنین فرمانروایان آل‌بویه و طاهریان به عمران و آبادی علاقه زیادی داشتند.

3- با توجه به آنچه در کتاب فارسی امسال خوانده‌ اید، یک نمونه از هوشمندی ‌های ابوعلی سینا را تعریف کنید.

جواب: ابو علی سینا پرسشگر بود و تا جواب چیزی را نمی گرفت آرام نمی شد.