فعالیت درس 18 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس هجدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 18 مطالعات پنجم

 

درس هجدهم 

فعالیت صفحه 94 مطالعات پنجم

1- کاربرگه شماره 16 را انجام دهید.

جواب کاربرگ 16 مطالعات پنجم

فعالیت صفحه 95 مطالعات پنجم

2- چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟
جواب: چون یزید پسر معاویه که مردی فاسد و ستمگر بود بر مسلمانان حکومت می‌کرد. یزید به طور آشکار گناه می‌کرد و دستورهای اسلام را زیر پا می‌گذاشت.

3- شما از واقعه عاشورا چه پیامی دریافت کردید؟ بیان کنید.

جواب: جان فشانی و فدا کاری و گذشت در راه خدا

4- کاربرگه ‌های شماره 14 و 15 را انجام دهید.

جواب کاربرگ 14 مطالعات پنجم

جواب کاربرگ 15 مطالعات پنجم