فعالیت درس 17 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس هفدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 17 مطالعات پنجم

 

درس هفدهم 

فعالیت صفحه 90 مطالعات پنجم

1- متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه شماره (13) را در کلاس انجام دهید.

جواب کاربرگ 13 مطالعات پنجم