فعالیت درس 16 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس شانزدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 16 مطالعات پنجم

 

درس شانزدهم 

فعالیت صفحه 87 مطالعات پنجم

1- دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید.
جواب: مسجد‌الحرام و مسجد‌النبی (ص)

2- فعالیت شماره ٣ به کار ببندیم صفحه 96 را انجام دهید.

3- چند ویژگی اخلاقی پیامبر (ص) را بیان کنید.
جواب: 1-ایشان مانند مردم عادی زندگی می‌کردند، خانه، غذا و لباس ایشان ساده بود.
2-هرگز خود را از دیگران برتر نمی‌دانستند.
3- با دوستان و مومنان مهربان بودند.