فعالیت درس 14 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس چهاردهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 14 مطالعات پنجم

 

درس چهاردهم 

فعالیت صفحه 73 مطالعات پنجم

1- به نقشه توجه کنید و نام قاره‌ها را بنویسید.
جواب: آسیا، آفریقا، اروپا، استرالیا، آمریکا

2- نام اقیانوس‌های جهان را بنویسید.
جواب: اقیانوس آرام، هند، منجمد جنوبی، منجمد شمالی، اطلس

3- روی یک کره جغرافیایی
الف) کشور ایران و همسایه‌هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قاره قرار دارند.
جواب: آسیا

ب) از هر قاره دو کشور نام ببرید.
جواب: آسیا: چین، کره / اروپا: آلمان، انگلستان / آفریقا: آفریقای جنوبی، کنیا / استرالیا: استرالیا، نیوزلند / آمریکا: کوبا، آرژانتین

4- چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟
جواب: خیر، به دلیل بزرگی آن (قسمتی در نیم کره شرقی و قسمتی در نیم کره غربی) نام آن را دوبار می نویسند

فعالیت صفحه 77 مطالعات پنجم *

1ــ متن صفحه ی قبل را بخوانید و کاربرگه ی شماره ی 12 را انجام دهید.

جواب کاربرگه 12 مطالعات پنجم