فعالیت درس 13 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس سیزدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 13 مطالعات پنجم

 

درس سیزدهم

فعالیت صفحه 67 مطالعات پنجم

1- گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟
جواب: 24 ساعت

2- جابجا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟با توجه به آنچه تاکنون آموخته ‌اید، توضیح دهید.

جواب: حرکت زمین ، وقتی زمین به دور خود می چرخد ، یک نیمه آن مقابل خورشید است که آنجا روز بوده و نمیه دیگر شی است ، با حرکت زمین ، آن نمیشه دیگر مقابل خورشید قرار گرفته و آنجا روز بوده و نمیه دیگر شب است.

 

3- فعالیت شماره (1) «به کار ببندیم» (ساختن ساعت آفتابی) را انجام دهید.

 

فعالیت صفحه 68 مطالعات پنجم

4- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟
جواب: بر عهده دانش آموز میباشد ، و باید سن خود را در 365 ضرب کنید

5- نتیجه حرکت چرخشی زمین چیست؟
جواب: پدید آمدن شب و روز می‌باشد.

6- نتیجه حرکت انتقالی زمین چیست؟
جواب: به وجود آمدن فصول مختلف می‌باشد.

 

فعالیت صفحه 70 مطالعات پنجم

7- چند کره جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلم این خط‌ها را روی آنها پیدا کنید.
الف) خط استوا ب) نصف‌النهار مبدأ

8- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؛ در نیمکره شرقی است یا نیمکره غربی. چگونه پی بردید؟
جواب: ایران با توجه به خط استوا در نیمکره شمالی و با توجه به نصف‌النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

9- یک دایره بکشید و روی آن، محل قطب شمال و قطب جنوب را مشخص کنید. خط استوا و نصف‌النهار مبدأ را هم روی آن رسم کنید.

 

فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم

فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.
هتل (د 4) مسجد (ج 1) راه‌آهن (الف 1)
حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده چه مکانی است.
د2 (آتش نشانی) ج5 (مدرسه) ب ج (فروشگاه)