فعالیت درس 12 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس دوازدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 12 مطالعات پنجم

 

 

درس دوازدهم

فعالیت صفحه 65 مطالعات پنجم *

١- درس‌های پاکستان و ترکمنستان را مطالعه کنید و کاربرگه شماره (١١) را در کلاس انجام دهید.