جواب فعالیت علوم پنجم درس 4 ( برگی از تاریخ زمین )

گام به گام فصل چهارم علوم پنجم

 

جواب فعالیت علوم پنجم درس 3 ( برگی از تاریخ زمین )

📚 پاسخنامه علوم پنجم ابتدایی
🔴 درس چهارم: برگی از تاریخ زمین

 

کاوشگری صفحه 27

از اثر دست و پای یک جاندار چه چیزهایی می توان یاد گرفت؟
روش اجرا:
1ــ ِ مقداری گل مجسمه سازی را در یک ظرف قرار دهید. سطح آن را با قاشق صاف کنید.
2ــ ِ دست خود را با کمی آب مرطوب کنید.کف دستتان را روی گل بگذارید و فشار دهید. سپس دست خود را به آرامی بردارید. نمونه ی به دست آمده را کنار پنجره قرار دهید تا خشک شود

3ــ با دقت به کف دست خود و اثر آن روی ِگل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟
4ــ این بار، با ّذره بین به دست خود و اثر آن نگاه کنید و بگویید چه چیزهای تازه ای مشاهده می کنید.
5 ــ طول هریک از انگشتان خود را اندازه بگیرید و روی اثر انگشت خود بنویسید.
6 ــ دست شما و اثر دستتان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟
ویژگی های آنها را در جدول زیر بنویسید.پاسخ» 

دست من  اثر دست من روی ِگل
1- 5 انگشت دارد 

2-انگشت وسط بلند تر است

3- خطوط و شیار عمیق

1- 5 انگشت دارد 

2-انگشت وسط بلند تر است

3- خطوط و شیار کم عمق

 

7ــ اثر دست خود را با اثر دست هم گروه های خود مقایسه کنید. چه تفاوت ها و شباهت هایی را مشاهده می کنید؟

8  ــ این فّعالیت را در منزل به کمک بزرگ ترها انجام دهید؛ اما این بار، پشت دست خود را روی گل قرار دهید و اثر آن را بررسی کنید.
اثر دست یکی از دانش آموزان را به طور تصادفی انتخاب کنید. آیا می توانید ّ مشخص کنید که این اثر به کدام دانش آموز تعلق دارد؟

پاسخ» کف دست من بزرگ تر است ولی از نظر شکل ظاهری و تعداد انگشتان به هم شبیه است

 

فکر کنید صفحه 29 

در گذشته های خیلی دور، خزندگان بزرگی بهنام دایناسورها روی زمین زندگی می کردند. این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر زیر، اثر پای یک دایناسور را نشان می دهد.  این اثر در معدن زغال سنگ کرمان یافت شده است؛ از آن چه اطلاعاتی  می توان به دست آورد؟

پاسخ» نوع حرکت – به دلیل عمق زیاد وزن سنگین داشته – تعداد انگشتان – محیط زندگی

طول این این رد پا تقریبا برابر است با ……… سانتی متر است.

 

گفت و گو صفحه 29

در این تصویر، اثر قسمتی از بدن انسان را می بینید. از این اثر، ّ چه اطلاعاتی می توان به دست آورد؟ در این باره گف تگ و کنید.

پاسخ» رد پای انسان -وزن تقریبی – نوع حرکت – سن – تعداد انگشتان

 

کاوشگری صفحه 27پاسخ» 

لایه های خاک بقایای موجود – (وجود دارد یا ندارد)
بالا دندان – وجود دارد
وسط صدف -وجود دارد
پایین باقی مانده بدن حشره -وجود ندارد

گفت و گو صفحه 32

شکل زیر نمونه ای از لایه های رسوبی زمین را نشان می دهد.
1ــ در این تصویر، چند لایه می بینید؟ آنها را شماره گذاری کنید.پاسخ»  8 لایه
2ــ در کدام لایه یا لایه ها، باقی مانده ی جانداری دیده نمی شود؟پاسخ»  3- 5 – 8
3ــ باقی مانده ی جاندار در کدام الیه، قدیمی تر است؟ پاسخ» لایه زیرین – لایه 1

گفت و گو صفحه 32

گفتگو صفحه 33

در این تصویرها مراحل تشکیل فسیل را می بینید. درباره ی  چگونگی تشکیل این فسیلها در گروه خود گفت و گو کنید

پاسخ» آب محل من اسیب برای تشکیل فسیل است. اگر جانداری بمیرد به دریا می افتد.

رسوبات روی آن را می پوشاند و جسد جاندار پنهان میشود و لایه های رسوبی روی هم قرار می گیرد.

قسمت های نرم بدن از بین میرود و قسمت های سخت باقی می ماند و فسیل تشکیل می شود.

 

کاوشگری صفحه33

تعداد حشره ها بیشتر از بقیه ی جانداران است. با وجود این، تعداد فسیلهای حشره ها خیلی کمتر است علت را توضیح دهید.

پاسخ» بدن حشرات فاقد استخوان بندی است و بسیار نرم است. و این باعث می شود بعد از مرگ به سرعت تجزیه شود و از بین برود.

 

گفت و گو  صفحه 34 

در شکل زیر، رد ّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقت بررسی کنید و پس از گفت و گو
درباره ی پرسشهای زیر، به آنها جواب دهید.
ّ در این شکل، چند نوع رد پا وجود دارد؟پاسخ»  آنها را شماره گذاری کنید. 4-3-2-1 ( به ترتیب از چپ به راست)
ّ چند ردپای پرنده را می بینید؟پاسخ»  2تا شماره یک و سه
ّ کدام ردپا مربوط به پرندهای است که در کنار آب زندگی می کند؟ پاسخ» 1- رد پای شبیه اردک

جمع آوری اطلاعات صفحه 34

فسیلهای زیر در سه منطق هی متفاوت پیدا شده اند. با مطالعه‌ی این فسیلها درباره ی گذشته ی این مناطق چه اطلاعاتی  می توانیم به دست آوریم؟

پاسخ» فسیل صدف و ماهی = نشان می دهد که در گذشته دور در انجا دریا بوده است.

پاسخ» فسیل گیاه و سرخس =  نشان دهنده این است که در گذشته در آن جا محیطی جنگلی و مرطوب بوده است.