جواب فعالیت علوم پنجم درس 1 ( زنگ علوم )

گام به گام فصل اول علوم پنجم

 

جواب فعالیت علوم پنجم درس 1 ( زنگ علوم )

📚 پاسخنامه علوم پنجم ابتدایی
🔴 درس یک : زنگ علوم

فعالیت صفحه 4

3ــ یکی از فرفره‌ها ّ را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ( ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره آزمایش فرفره1 فرفره2
(1) 2 ثانیه 4 ثانیه
(2) 3 ثانیه 5 ثانیه
(3) 2 ثانیه 5 ثانیه

 

فعالیت صفحه 4

نتیجه ی کاوش گروه خود را مانند نمونه‌ی زیر بنویسید.

پاسخ»  فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هرچه بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین بیشتر میشود.

کاوشگری صفحه 5

چه چیزی را باید تغییر داد؟

پاسخ»  – طول بال فرفره

چه چیزی را باید اندازه گرفت؟

پاسخ»  -زمان رسیدن فرفره به زمین

چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟

پاسخ»  -ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم

-جنس  کاغذ

-طول دم فرفره

-پهنای بال فرفره

 

صفحه 6

3ــ فرفره ّ ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ) ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.(

 

شماره آزمایش فرفره1 فرفره2
(1) 3 ثانیه 6 ثانیه
(2) 4 ثانیه 7 ثانیه
(3) 3 ثانیه 5 ثانیه

 

4ــ نتیجه کاوش خود را بنویسید.

پاسخ»  درجه اندازه ی طول بال فرفره بیشتر باشد، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا به زمین برسد. هنگامی که بال فرفره بلند باشد هوای بیشتری زیر بال جریان پیدا می کند و نیروی بیشتری رو به بالا به فرفره وارد می کند؛ بنابراین فرفره مدت زمان بیشتری در هوا می ماند.

 

فکر کنید صفحه 6

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدامیک زودتر به زمین میرسد؟ چرا؟

پاسخ»

ارسالی حمیدرضا : سمت راست چون پهن تر است وبیشتر طول میکشد به زمین رسد زیرا پهن است وطول میکشد هوارا شکافته به زمین رسد

ارسالی امیر محمد : دانه ای که باریک تر است زود تر به زمین میرسد چون هوای کمتری زیر آن جمع میشود و زود تر به زمین میرسد