جواب فعالیت درس 9 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 9 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 9 : کودک شجاع

ایستگاه فکر صفحه 62 هدیه چهارم
از رفتار امام جوادــ علیه ّالسلام ــ در این داستان چه چیزهایی می آموزیم؟
جواب» 1-شجاع باشیم و حرف خود را بیان کنیم
2- به غیر از خدا از هیچ کس نترسیم

 

 

 

بگرد و پیدا کن صفحه 62 هدیه چهارم
بگرد و پیدا کن صفحه 62 هدیه چهارم

 

 

تدبیر کنیم صفحه 63 هدیه چهارم
 صفحه 63 هدیه چهارم
آیه ای که خواندید با کدامیک از لقبهای امام نهم ارتباط دارد؟ »جواد« به معنای سخاوتمند و بخشنده
اگر شما مانند امام نهم بخشنده باشید، چه رفتارهایی می کنید؟

نسبت به اعضای خانواده ……………..جواب» مهربان بوده و در کارها به یکدیگر کمک می کنیم
در برخورد با همسایگان ……. .جواب» اگر چیزی لازم داشته باشند در اختیار آنان قرار می دهیم
با دوستان ………جواب» در دوستان و انجام کارها کمک می کنیم
نسبت به خویشاوندان ……..جواب» .مهربان هستیم و در کارها به آنها کمک می کنیم