جواب فعالیت درس 7 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 7 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 7 : نماز در کوهستان

درس7 نماز در کوهستان

برایم بگو صفحه 48 هدیه چهارم
ّ در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتی اگر…. .
پاسخ:  آب وجود نداشته باشد

 

 

ببین و بگو صفحه 48 هدیه چهارم
ّ مراحل انجام تیمم را به ترتیب شماره گذاری کنید.
ببین و بگو صفحه 48 هدیه چهارم

 

کامل کنید صفحه 49 هدیه چهارم
در چه مواردی می توانیم تیمم کنیم؟
ب آ | ………….. نباشد »  آب
ت و ق| ………….. نباشد » وقت
رض ر استفاده از آب |………. داشته باشد » ضرر

 

 

بررسی کنید صفحه 49 هدیه چهارم
تیمم بر کدام ‌یک از اینها صحیح است؟
بررسی کنید صفحه 49 هدیه چهارم

 

 

بگرد و پیدا کن صفحه 48 هدیه چهارم
حرف اول پاسخها را کنار هم قرار دهید تا به یک عبارت برسید.
1ــ ترجمه ی »الله« به فارسی: ………………………. » پاسخ: خدا
 2ــ در تیمم، دستها را از جایی که موی سر می روید، تا روی …………… می کشیم. »پاسخ: ابروها
 3ــ شهری که تیمم بر خاک آن، ثواب بیشتری دارد: ………………. »پاسخ: کربلا
 4ــ در تیمم با کف دست چپ، تمام ……………. دست راست را از مچ تا نوک انگشت مسح می کنیم. »پاسخ: پشت
 5ــ سپس با کف دست راست، تمام پشت دست چپ را از مچ تا نوک …………… مسح می کنیم. »پاسخ: انگشت‌ها
 6ــ قسمتی از دست که در تیمم آن را روی خاک یا سنگ می زنیم ………………… » پاسخ: کف دست

سپس با استفاده از عبارت به دست آمده، ترجمه ی آیه را کامل کنید.

بگرد و پیدا کن صفحه 48 هدیه چهارم

پاسخ: خاک پاک