جواب فعالیت درس 7 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس هفتم

جواب فعالیت درس 7 مطالعات چهارم

📚 جواب درس هفت مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات چهارم

درس 7 :: جغرافی دانان

فعالیت صفحه 30 مطالعات چهارم
١- به تصویر وسایل جغرافی‌دان ‌ها در صفحه‌ی قبل نگاه کنید و نام هر وسیله‌ای را که شماره گذاری شده است، بنویسید.
جواب» 1- کره‌ی جغرافیا 2- عکس 3- نقشه 4- لوح فشرده و فیلم 5- رایانه 6- کتاب

2- آیا روی دیوار کلاس شما نقشه ای نصب شده است؟ به کمک معلّم، نقشه‌ی ایران را به دیوار کلاس نصب کنید. بله نصب شده است

3ــ یک کره ی جغرافیایی را به کلاس بیاورید. کشور ایران و همسایگانش را روی آن پیدا کنید و به یکدیگر نشان دهید.

4- معلّم فیلمی درباره‌ی زندگی مردم در یک مکان تهیه می‌کند و به شما نشان می‌دهد. پس از پایان فیلم، به پرسش‌های معلّم خود پاسخ دهید.

5- به کمک معلّم، یک لوح فشرده‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و شیوه‌ی استفاده از آن را با رایانه تمرین کنید.