جواب فعالیت درس 7 مطالعات هشتم

گام به گام درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

 

جواب فعالیت درس 7 مطالعات هشتم

📚 گام به گام مطالعات هشتم
🔴 جواب فعالیت های درس 7 : ارتباط و رسانه

فعالیت شماره صفحه 37 مطالعات هشتم
1ــ هر یک از شما به نوبت چند پیام را که از منابع مختلف در دو روز گذشته دریافت کردهاید، بیان کنید و بگویید
برای انتقال هر کدام، از چه رسانه ای استفاده شده بود.
پاسخ» جهت انجام این فعالیت باید انواع رسانه ها را بدانیم ؛
– 1رسانه کلامی مانند زبان : اعلام نحوه دادن نمرات مستمری توسط معلم در کلاس
– 2رسانه چاپی یا نوشتاری مانند علائم،کتابها،روزنامه ها و مجلّات: خواندن خبری از مجله رشد
– 3رسانه های الکترونیکی مانند : تلفن،رادیو،تلویزیون، اینترنت
مانند نمونه دریافت پیامک از طریق تلفن– شنیدن خبری از رادیو – دریافت مطالبی از طریق ایمیل

فعالیت شماره صفحه 39 مطالعات هشتم
٢ــ الف) متن سیر تحول رسانه ها را بخوانید و چهار تحول مهم در ارتباطات را به ترتیب و مختصر، بیان کنید.
پاسخ» – 1اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم میلادی توسط گوتنبرگ آلمانی
-2استفاده از الکتریسیته و اختراع تلگراف در سال 1842میلادی توسط مورس و اختراع تلفن توسط گراهامبل به
سال 1876میلادی
3به وجود آمدن ارتباطات بی سیم و اختراع رادیو در سال 1835توسط مارکنی ایتالیایی
4اختراع سینما و تلویزیون و به راه افتادن شبکه ها و ایستگاه های تلویزیونی و ماهواره ای

ب) دو وسیلهٔ مهم که به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک کردند، چه بود؟
پاسخ» با ورود رایانه به زندگی بشر،انقلابی در ذخیره اطلاعات به وجود آمده است.
ماهواره ها حجم زیادی از اطلاعات را بدون آنکه به سیم نیاز باشد از جایی به جای دیگر کره زمین منتقل می کنند
ماهواره ها امکان استفاده از تلفن همراه،شبکه های تلویزیونی و اینترنت را فراهم می کنند.

3ــ مجسم کنید هیچ یک از رسانه های امروزی مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن و… نبودند. سپس هر یک حداقل پنج مشکل یا کمبودی را که در زندگی به وجود میآ مد، روی یک کاغذ بنویسید و در کالس بخوانید.

4ــ آیا تاکنون از پست الکترونیک )ایمیل( استفاده کرده اید؟ اگر پاسخ شما، آری است، برای بقیهٔ همکلاسی هایتان
چگونگی کار را توضیح دهید و آن را با پست معمولی مقایسه کنید

فعالیت شماره صفحه 40 مطالعات هشتم
5ــ چند مورد از خدمات شرکت پست را پرسوجو و فهرست کنید.

پاسخ» – از اتفاقات جهان اطراف و حال و احوال همدیگر بی خبر می ماندیم
– تبادل اطلاعات و فناوری و اختراعات و کار های اداری و آموزشی به کندی صورت می گرفت