جواب فعالیت درس 5 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 5 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 5 : سخنی که سه بار تکرار شد!

 

برایم بگو صفحه 37 هدیه چهارم
با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به سخن پیامبر (ص) عمل کنیم؟
جواب» 1 -با سر و صدای خود باعث آزار و اذیت همسایه ها نشویم.
2 -وقتی بیمار شدند به عیادتشان برویم.
3 -با همسایه خود مهربان باشیم و در کارها با آنها همکاری کنیم.

 

 

 

گفت‌وگو کنید صفحه 38 هدیه چهارم
گفت‌وگو کنید صفحه 38 هدیه چهارم
جواب» -به این که با سر و صدای خود باعث آزار و اذیت پیرزن مریض شده بودند و
-باید از او معذرت خواهی می کردند

 

 

ایستگاه فکر صفحه 38 هدیه چهارم
ایستگاه فکر صفحه 38 هدیه چهارم
جواب» به خانه ی آنها بروم و با احترام از آنها خواهش کنم که صدای تلویزیون خود را کم کنند تا من بتوانم با آرامش بیشتری درس بخوانم.

 

 

تدبیر کنیم صفحه 39 هدیه چهارم
تدبیر کنیم صفحه 39 هدیه چهارم
اگر همسایه ی ما بیمار شد، …..
جواب» به عیادت و احوال پرسی او برویم.

وقتی همسایه چیزی از ما خواست، …..
جواب» در صورت داشتن در اختیار او قرار دهیم.

اگر در همسایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی میکند، …..
جواب» با آنها با احترام برخورد کنیم و با سر و صدا موجب آزار و اذیت آنها نشویم.

 

 

کامل کنید صفحه 39 هدیه چهارم

کامل کنید صفحه 39 هدیه چهارم
اگر شبی، دیر وقت به خانه رسیدیم ……
جواب» به آرامی از پله ها بالا برویم.
با صدای بلند صحبت نکنیم و مراقب باشیم سر و صدای ما باعث آزار همسایگان نشود.