جواب فعالیت درس 4 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 4 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 4 : یک نماز و ده رکوع!

درس 4 یک نماز و ده رکوع!

 

ببین و بگو صفحه 31 هدیه چهارم

برای کدامیک از این حوادث، خواندن نماز آیات واجب است؟
ببین و بگو صفحه 31 هدیه چهارم

جواب» 

1-ماه گرفتگی
2-زلزله
3- خورشید گرفتگی
4- سیل

 

 

برسی کنید صفحه 32 هدیه چهارم

تنها یکی از این دانش ِ آموزان، تعریف صحیح نماز آیات را بیان می کند.ّ آن را مشخص کنید.
جواب» دانش آموزش سوم » نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت آن، یک حمد می خوانیم و سوره را به پنج قسمت تقسیم می کنیم و بعد از هر قسمت به رکوع می رویم.

 

 

کامل کنید صفحه 33 هدیه چهارم

ین شکل نشان می دهد یک رکعت از نماز آیات چگونه خوانده می شود.
با ّ توجه به آیات سوره ی توحید آن را کامل کنید.

کامل کنید صفحه 33 هدیه چهارم

 

 

ایستگاه فکر صفحه 33 هدیه چهارم

این متن را بخوانید و به پرسش پایان آن پاسخ دهید.
ایستگاه فکر صفحه 33 هدیه چهارم

 

میان نماز صبح و نماز آیات چه تفاوتهایی هست؟
در نماز صبح بعد از حمد، سوره توحید را می خوانیم و سپس به رکوع و سجده می رویم. اما در نماز
جواب» آیات در هر رکعت یک حمد می خوانیم و سوره توحید را پنج قسمت کرده و بعد از خواندن هر قسمت به رکوع می رویم. البته نماز صبح در هر رکعت یک رکوع دارد، اما نماز آیات در هر رکعت پنج رکوع و در کل ده رکوع دارد.

 

 

 

با خانواده صفحه 35 هدیه چهارم
آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم می توانیم بخوانیم؟ چگونه؟
جواب» بله نماز آیات را می توانیم به شکل دیگری بخوانیم.
در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را به جای تقسیم به پنج قسمت یک بار کامل خوانده و بعد به رکوع می رویم. وقتی که از رکوع بلند شدیم سوره را کامل خوانده و دوباره به رکوع می رویم و در هر رکعت پنج بار این کار را تکرار می کنیم.