جواب فعالیت درس 4 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس چهارم

 

جواب فعالیت درس 4 مطالعات چهارم

📚 جواب درس چهار مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات

 

تصویر صفحه 13 مطالعات چهارم

تصویر صفحه 13 مطالعات چهارم

تصویر صفحه 14 مطالعات چهارم

تصویر صفحه 14 مطالعات چهارم

 

فعالیت صفحه 15

١- کاربرگه ی شماره ی ۳ (دیدن منظره از بالا) را در کلاس انجام دهید. *

(کار در کلاس )
۲- اکنون شما هم با راهنمایی و کمک معلم، نقشه ی کلاس خود را بکشید. تصور کنید که از بالا به کلاس نگاه می کنید.

(کار در کلاس )

 

 

فعالیت صفحه 17

کاربرگه ی شماره ی ۴ (راهنمای نقشه را در کلاس انجام دهید .

(کار در کلاس )