جواب فعالیت درس 3 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 3 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 3 : ما به مسجد می رویم

درس ۳ (ما به مسجد می رویم)

برایم بگو صفحه ۲۱ هدیه چهارم

مصطفی در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد؟
جایگزین کردنجواب این قسمت را نداریم لطفا در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.

ببین و بگو صفحه ۲۱ هدیه چهارم

ین تصویرها به چه ّفعالیت هایی در مسجد اشاره می کند؟
شما چه ّفعالیت های دیگری در مسجد انجام می دهید؟
پاسخ» برگزاری جشن، مراسم سوگواری و…

تصویر ۱» خواندن نماز جماعت

تصویر ۲» برگزاری کلاس آموزشی و فرهنگی

تصویر ۳» خواندن قرآن و برگزاری کلاس های قرآن

تصویر ۴» غبار روبی و پاکیزه کردن مسجد

ایستگاه فکر صفحه ۲۴ هدیه چهارم

با توجه با تفاوت های نماز فرادی و نماز جماعت ، جدول زیر را کامل کنید.

ایستگاه فکر صفحه ۲۴ هدیه چهارم

تدبیر کنیم صفحه ۲۴ هدیه چهارم

تدبیر کنیم صفحه ۲۴ هدیه چهارم

این آیه به برخی کارهای پسندیده برای حضور در مسجد سفارش می کند.
فکر می کنید با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به این آیه عمل کنیم؟

پاسخ»

1-نظافت و پاکیزگی را رعایت کنیم
2 لباس های مرتب و پاکیزه بپوشیم
3 خوشبو باشیم

برسی کنید صفحه ۲۵ هدیه چهارم

 با دوستان خود در گروه مشورت کنید. در این تصویرها، چه اشتباه هایی می‌بینید؟

تصویر ۱»

پاسخ» نباید بین افراد در یک صف فاصله ای باشد

تصویر ۲ »

پاسخ» در نماز جماعت نباید زودتر از امام جماعت به سجده برویم

کامل کنید صفحه ۲۶ هدیه چهارم

پاسخ سؤالها را از میان کلمه هایی که در تصویر می بینید، پیدا کنید و بنویسید

۱ــ خواندن نماز به صورت …………………. ّ سفارش مهم پیامبر اسالم است. » جماعت
۲ــ بهترین مکان برای نماز خواندن، …………………. است. » مسجد
۳ــ نمازگزاران در صفهای نماز جماعت باید بدون فاصله و …………………. بایستند. » منظم
۴ــ جمع شدن در مسجد، موجب …………………. مسلمانان می شود. » وحدت
۵ــ یکی از فایده های حضور در مسجد، چاره جویی برای …………………. مسلمانان است. »مشکلات
۶  ــ پاداش نماز جماعت از نماز …………………. خیلی بیشتر است. »فرادی
۷ــ رسول اکرم ــ صلّی الله علیه و آله ــ می فرماید: »هرکس وضو بگیرد و به سوی نماز جماعت
حرکت کند، برای هر …………………. که برمی دارد، خدا پاداشی به او می دهد » قدمی
۸ــ در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون …………………. بعد از امام جماعت انجام بدهیم. »فاصله
ّ ۹ــ ما نباید در رکعت اول و دوم نماز جماعت …………………. را بخوانیم. »حمد و سوره
۱۰ــ در نماز جماعت، خوب است ذکرهایی را که همراه امام جماعت خوانده می شود، …………………. بخوانیم. »آهسته