جواب دینی هشتم درس ۷ / گام به گام

گام به گام درس هفتم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۷ / گام به گام

درس هفتم :: یک فرصت طلایی

فعالیت کلاسی صفحه 59 پیام آسمانی هشتم
جواب فعالیت کلاسی صفحه 59 پیام آسمانی هشتم

براساس فرمایش پیامبر اکرم (ص)، رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد؟
پاسخدر رفتار و گفتار روزه دار باید قرآن بخواند، صلوات بفرستد، اخلاق نیکو داشته باشد، دعا کند و طلب آمرزش نماید، کارهای نیک انجام دهد و به سایر روزه داران افطاری دهد تا در روز قیامت به آسانی از صراط بگذرد.

 

فعالیت کلاسی صفحه 61 پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 61 پیام آسمانی هشتم

چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضیح دهید.
پاسخدرختانی که در مناطق کوهستانی هستند سختی‌های بسیار و همین طور کم آبی را تحمل می‌کنند و با این کار در برابر طوفان ها صبر و استقامت بیشتری دارند مثل روزه داران که سختی و گرسنگی و تشنگی را تحمل می‌کنند و با این کار صبر و تقوا را در خود تقویت می‌کنند و در برابر طوفان وسوسه‌های شیطان صبر و استقامت بیشتری خواهند داشت.

 

فعالیت کلاسی صفحه 61 پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

آیهٔ زیر را با دقت بخوانید:

فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

1- با توجه به این آیه، مهم‌ترین فایده روزه چیست؟
پاسختقوا و پرهیزکاری
2 – به نظر شما عبارت «کَما کُتِبَ عَلَی الَذینَ مِن قَبلِکُم» به چه کسانی اشاره دارد؟
پاسخاشاره به امت‌های پیشین و گذشتگان.

 

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

۱- توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می‌شود.
پاسخامام صادق علیه السلام فرموده است : ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند؛ زیرا هر چه بخواهند می توانند به دست آورند؛ به همین دلیل نسبت به فقیران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا در این ماه همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.

۲- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید.
پاسخبنا به سخن حضرت امام صادق (ع) : خوردن- آشامیدن- فروبردن تمام سر در آب- دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان

۳- اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد، روزه‌اش چه حکمی دارد؟
پاسخاگر روزه دار فراموش کرده باشد و یکی از مبطلات را انجام دهد روزه اش صحیح است.

۴- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می‌کند؟ توضیح دهید.
پاسخیکی از مبطلات روزه فرو بردن تمام سر در آب است. پس اگر این کار را انجام دهد روزه اش باطل می شود.