جواب دینی هشتم درس ۱۵ / گام به گام

گام به گام درس پانزدهم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۱۵ / گام به گام

درس پانزدهم :: حق الناس

جواب فعالیت کلاسی صفحه 122 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

بی توجهی به حق الله1- کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی‌گیرد.
2- کسی که بدون دلیل نمازش را سر وقت نمی‌خواند.
3- کسی که گناه می‌کند.
بی‌توجهی به حق الناس1- کسی که به دیگران تهمت می‌زند.
2- کسی که به دیگران ستم می‌کند.
3- کسی که دل پدر و مادرش را با آزردن آنها می‌شکند.
بی‌توجهی به حق النفس1- کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می‌کند.
2- کسی که مریضی سختی دارد، ولی پیش پزشک نمی‌رود.
3- کسی که بیش از اندازه از بدن خود کار می‌کشد. 

 

۲- به نظر شما کوتاهی در انجام کدام یک از این سه نوع وظیفه، جبرانش مشکل‌تر است ؟ چرا؟
جواب همه آنها در جای خودشان مهم هستند.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 124 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

١- اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه مردم را از بین ببرد، چگونه می‌تواند این حق بزرگ را جبران کند؟
جواب باید به جای آن چندین نهال زیبا بکارد.

٢- نمونه‌های دیگری از بی‌توجهی به حق الناس که در میان افراد جامعه مشاهده می‌کنید، بیان نمایید.
جواب 1- ریختن زباله در خیابان 2- آلوده کردن محیط زیست 3- آلودگی صوتی 4- آتش زدن جنگل

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 124 پیام هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

١- کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟
جواب حق الله – حق الناس – حق النفس

٢- اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی‌توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
جواب 1- عدم امنیت 2- ایجاد هرج و مرج 3- کوتاهی در انجام کارها 4- ایجاد محیطی نامناسب و پر از آشوب

٣- سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی‌ها بر شما دارند، بیان کنید.
جواب1- احترام گذاشتن 2- خوش رفتاری 3- کمک در یادگیری مفاهیم درس

۴- سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و…) بر شما دارند، بیان کنید.
جواب 1- احترام گذاشتن 2- نیکی کردن 3- آزار نرساندن 4- گوش دادن به صحبت های من 5- حمایت و کمک به من در وقت نیاز و گرفتاری