جواب دینی هشتم درس ۱۰ / گام به گام

گام به گام درس دهم پیام آسمانی هشتم

جواب دینی هشتم درس ۱۰ / گام به گام

درس دهم :: دو سرمایه گرانبها

جواب فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت ‌هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ تفاوت‌ های این دو در چیست؟
شباهت ها:
جواب 1- در هر دو به دنبال پیروزی هستیم.
2- هر دو داور دارند.
3- در هر دو نیازمند راهنما و مربی هستیم.
4- هر دو میدان مشخصی دارند.
5- هر دو زمان محدودی دارند.
تفاوتها:
1- مسابقه فوتبال امکان تجدید دارد ولی زندگی نه!
2- داور فوتبال ممکن است خطا کند ولی داور زندگی نه!
3- زمان فوتبال مشخص است ولی زمان زندگی نه!
4- نتیجه مسابقه فوتبال ممکن است تساوی باشد ولی نتیجه زندگی یا برد است یا باخت!

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 84 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به کمک دوستان تان عوامل دیگری که موجب هدر رفتن عمر انسان می ‌شود را نام ببرید. به نظر شما راهکار مبارزه با این عوامل چیست؟
جواب1- عجله کردن
2- دوستی با افراد ناباب
3- خوش گذرانی
4- عدم توجه به خدا
تفکر، اگر انسان بیندیشد که نعمت عمر فقط یکبار به او عطا شده و اینکه کارهایش توسط خداوند ثبت و ضبط می‌شود و باید در آن دنیا جواب کارهایش را بدهد، حواسش را جمع می کند و از عمرش درست استفاده می‌کند.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 86 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

چند کار اشتباه که معمولاً انسانها در زندگی خود انجام می‌دهند را نام ببرید و نتایج و عواقب آنها را بیان کنید. به نظر شما اگر انسان‌ها قبل از انجام این گونه کارها به نتایج آن فکر می‌کردند، باز هم آنها را انجام می‌دادند؟
جواب1- بی‌احترامی به والدین
2- انجام کارهای زشت
3- خیانت در امانت
4- آزار رساندن به دیگران
بی‌توجهی به عبادات و تکالیف الهی نتایج و عواقب آنها: دوری از خداوند – غرق شدن در گناه – از بین رفتن برکت در زندگی – رنج و عذاب دنیوی – رنج و عذاب اخروی – دور شدن از رحمت خداوند – حسرت و پشیمانی
اگر ما قبل از انجام این کارها به نتایج آن فکر می‌کردیم هرگز این کارها را انجام نمی‌دادیم.

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 86 پیام هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

1- بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت‌هایی وجود دارد؟
جواب هر دو در به سرعت می گذرند – قابل بازگشت نیستند

2- آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید.
جواب خیر،چگونگی استفاده کردن از فرصت عمر مهم است.

 

3- خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه‌تر معرفی می‌کند؟ چرا؟
جواب 1- کسانی که توانایی اندیشیدن دارند، ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی‌‌کنند.
2- چشم دارند ولی از آنچه می‌‌بینند عبرت نمی‌‌گیرند.
3- گوش دارند ولی برای شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمی‌‌کنند.

 

4- سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید.
جواب 1- عجله کردن 2- دوستی با افراد ناباب 3- عدم توجه به خداوند

 

 

درس یازدهم :: آفت های زبان

جواب فعالیت کلاسی صفحه 88 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟
جواب استفاده درست از این نعمت می‌تواند باعث سعادت دنیوی و اخروی می‌گردد و استفاده نادرست از این نعمت موجب رنج و عذاب اخروی و دنیوی انسان می‌گردد.

آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می‌کنند؟
جواب خیر

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 91 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می‌کنند، چه مسئولیتی داریم؟
جواببه آنها بگوییم که غیبت کردن جزو گناه های بزرگ است که از آن به شدت نهی شده است. واگر به غیبت ادامه دادند آن مجلس را ترک کنیم.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 93 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟
جواب در صورتی که نهی از منکر او را از این کار منصرف نکند ، باید از او دوری کرد

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 94 پیام هشتم *

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

1- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید.
جواب 1- عذاب الهی در روز جزا
2- از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دروغگو در دنیا

2- رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟
جواب 1- کینه و ناراحتی را نسبت به دیگران در دل خود می ‌پروراند.
2- نمی‌‌توانند مانند گذشته با بقیه دوست و متحد باشد.
3- نمی‌تواند به فردی که در موردش بدگویی شده اطمینان کند.
4- غیبت موجب از بین رفتن انگیزه انسان خطاکار برای ترک اشتباهش می‌شود.
5- غیبت نابودی دین انسان را در پی دارد.

3- چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد؟

جواب این قسمت را در نظرات ارسال نمایید

ارسالی از آرزو

دوری از کسانی که فحش نیدهند و عادت به این کار دارند
اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندیانجام میدهند
توجه داشتن به اینکه بافحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف میشود و در نهایت نیز رستگار نمیشوند

جواب پیشنهاد صفحه 94 پیام هشتم

پرسشهای زیر را با دقت بخوانید:
1- کسی که از روی غفلت مرتکب غیبت شده است، چگونه می‌تواند این گناه بزرگ را جبران کند؟
جواب باید از کسی که در مورد او غیبت کرده حلالیت بگیرد و از خداوند هم بخواهد تا گناه او را ببخشد.
2 – آیا مواردی وجود دارد که بازگویی عیب ‌های افراد جایز شمرده شده باشد؟

جواب تا جایی که امکان دارد نباید عیب‌های دیگران را بازگو کنیم مگر زمانی که جان یا ناموس کسی در خطر باشد در این صورت برای حفظ جان و ناموس افراد می‌توان عیب آن فرد را برملا کرد.