جواب درس 14 نگارش چهارم (ادب از که آموختی)

ادب از که آموختی درس چهاردهم

۱- از روی بخش اول درس با خط خوانا و زیبا بنویسید.

۲- مانند نمونه، کلمه هایی را که در یک گروه قرار دارند، دسته بندی کنید.

کلمه هایی را که در یک گروه قرار دارند، دسته بندی کنید.

ادب، آداب، مودب
عالم، علم، معلوم
نظر، ناظر، منظور
معطر، عطار، عطر

۳- نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

جواب املا درس 14 نگارش چهارم
۱- با توجه به متن درس، کلمه های گروه «الف» را با کلمه های گروه «ب» ترکیب کنید و کلمه های جدید را در قسمت میانی بنویسید.
جواب املا درس 14 نگارش چهارم

کلمه های جدید عبارتند از : میان تهی، بلند آواز و هنر نمای.

۲- حرف اول هر گروه از کلمه های زیر را به ترتیب کنار هم قرار دهید؛ یک کلمه از متن درس به دست می آید؛ آن را بنویسید.

- حرف اول هر گروه از کلمه های

جواب صفحه 83 نگارش چهارم

۲- در جدول زیر یک کلمه با کلمه های دیگر فرق دارد. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

جواب صفحه 83 نگارش چهارم
جواب صفحه 84 نگارش چهارم
جواب صفحه 84 نگارش چهارم

 

جواب صفحه 85 نگارش چهارم

به بند مقدمه توجه کنید که چگونه خواننده را وارد فضای متن می کند. سپس موضوع بندهای دوم تا چهارم را بنویسید.

جواب صفحه 85 نگارش چهارم ن

بند دوم : ساختن لانه و تخم گذاری.
بند سوم : دشواری زندگی پرستوها در پاییز.
بند چهارم : خطرات کوچ پرستوها.