جواب املا و دانش زبانی صفحه 14 نگارش چهارم

1- با توجه به متن درس، واژه هایی را در جدول بنویسید که حروف زیر در آنها باشد.
حـ ح – هـ ـهـ ه – ـغـ غ – قـ ق

جواب املا و دانش زبانی صفحه 14 نگارش چهارم
پاسخ: حشرات – صبح – حمله
پاسخ: هواه – راه – عهده – چهار هفته – هنگام
پاسخ: آغاز – مشغول – تغییرات
پاسخ: برق – وقت – عقاب – قرقی – قدرت

2- کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.
ل..ط..افت – بع..ـضـ..ی – م..ـعـ..تدل
ع..قـ..اب – فرا..هـ..م – ن..ظـ..ر

٣-متن زیر را بخوان و علائم نگارشی آن را بگذارید .

جواب املا و دانش زبانی صفحه 14 نگارش چهارم
روزی مبینا، زهرا، هانیه و مریم در حیاط مدرسه نشسته بودند. مریم گفت: « امروز زنگ آخر یر کلاس نمی رویم .»
زهرا پرسید: « چرا ؟ » هانیه گفت: « مگر نمی دانی؟ قرار است برای مراسم جشن ولادت حضرت محمد (ص) به سرای محله برویم .»

🍁 جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

1- کلمه ها و عبارت های زیر را بادقت بخوانید. آنها را در درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید. 

برمی خیزیم:
پاسخ: یک روز صبح که از خواب بر می خیزیم از پرستوها نشانی نمی بینیم.

اشتباه:
پاسخ: آن ها با چه قدرتی این راه طولانی را بدون اشتباه می پیمایند .

مهمی:
پاسخ: به نظر می آید پرستوها برای گفت و گوی مهمی مشغول هستند.

راهپیمایی:
پاسخ: چه کسی قدرت راه یابی و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است ؟

می گذارند:
پاسخ: وقتی کار ساختن لانه به پایان می رسد پرستوها تخم می گذارند.

شگفتی:
پاسخ: این همه شگفتی زیبایی و دانایی را چه کسی در پرستوهای کوچک نهاده است.

2-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنید.

جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

گفتوگو**
جنبوجوش*
راهورسم*
دورودراز

گفت و گو
جنب و جوش
راه و رسم
دور و دراز

🍁 جواب هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش چهارم

2- کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنید تا با حروف باقیمانده، رمز جدول را پیدا کنید. سپس دربارهی کلمه ی به دست آمده، دو سطر بنویسید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش چهارم

-رمز جدول : آفریدگار

🍁 جواب درک متن صفحه 17 نگارش چهارم

با توجه به متن درس (کوچ پرستوها ) جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کن.

 6 جوجه ها راه و رسم شکار را از والدین خود می آموزند.
 4 پرستوهای ماده چهار تا شش تخم سفید رنگ می گذارند
 2 آن ها پس از بازگشت لانه های سال های گذشته ی خود را میابند
 5 وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند پدر مادران ها را با حشراتی که شکار کرده اند پرورش می دهند
 3 پس از آن خود ساختن و پرداختن لانه را عهده می گیرند
 1 اوایل بهار پرستوها از سفر باز می گردند.

🍁 جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم

جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم

 

مبنع : همگام درس