جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 15 فارسی پنجم

درس پانزدهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 15 فارسی پنجم

 

درس پانزدهم: کاجستان

 

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 113 فارسی پنجم

1- باد وقتی دید که ریشه‌ های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.
جواب: نادرست

2- دو کاج، سال‌ های سال با هم دوست بودند.
جواب: درست

3- در یک روز پاییزی، باد شدیدی وزید.
جواب: درست

درک مطلب

درک مطلب صفحه 113 فارسی پنجم

1- علت آرام شدن باد، چه بود؟
جواب: به خاطر مهربانی درخت کاج نسبت به دوست خود.

2- دِه، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟
جواب: میوه‌ های دو کاج به زمین ریخت و دانه‌ های آن‌ ها با کمک ابر و باران رشد کردند و درختان کاج زیادی به وجود آمد.

3- کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟
جواب: دوستی را از یاد نمی برم. شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد.

 

درک و دریافت صفحه 119 فارسی پنجم

1- کدام مَثَل با محتوای داستان هم خوانی دارد؟
– هر کسی را بهرِ کاری ساختند.
– هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
– نابُرده رنج، گنج میسر نمی شود.
– درخت تو گر بار دانش بگیرد … به زیر آوری، چرخ نیلوفری را
– پیری و معرکه‌گیری.

2- به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟
جواب: زندگی

3- منظور حصار از اینکه گفت: «راز زندگی فقط یک چیز نیست» چه بود؟
جواب: حصار می خواست ارزش و اهمیت همدلی و همدوستی را بیان کند و این که همه چیز در کنار هم معنا پیدا می کند.

4- شخصیت‌ های داستان را بر اساس شکل زیر بیان کنید:

شخصیت اصلی: نوه، پیرمرد
شخصیت‌ های فرعی: خودرو، درخت، کشاورز، ویلون، نردبان، دریا، لاک‌پشت، حصار، تخت خواب

پرسش حکایت صفحه 120 فارسی پنجم

پس از گفت‌وگو درباره مثَل‌ های زیر، مشخص کنید، مفهوم حکایت با کدام ضرب المَثَل‌ های زیر، تناسب دارد؟
– از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری.
– هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.
– زبان سرخ، سرِ سبز می دهد بر باد.
– سواره، خبر از حال پیاده ندارد.
– قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
– خواستن، توانستن است.