جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 14 فارسی پنجم

درس چهاردهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 14 فارسی پنجم

 

 

درس چهاردهم : شجاعت

درست نادرست

درست و نادرست صفحه 108 فارسی پنجم

1- کسی که از عاقبت کار ها نترسد، شجاع است.
جواب:  نادرست

2- در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم.
جواب:  درست

3- شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج‌ هاست.
جواب:  نادرست

 

درک مطلب

درک مطلب صفحه 108 فارسی پنجم

1- دو نمونه از ترس‌ های پسندیده را بیان کنید.
جواب:

– ترس از سرعت زیاد در رانندگی
– ترس از همراهی با دوستان بد

2- شجاع به چه کسی می گویند؟
جواب: شجاع کسی است که از خطر و عاقبت کار های بد بترسد؛ ولی دست و پای خود را گم نکند و با کمال متانت و آرامش برای رویارویی با خطر چاره‌جویی کند.

3- مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟
جواب: شجاعت اخلاقی، تا بتوانند همیشه و همه جا حرف راست و درست را بگویند و در دفاع از حق و خوبی و درستی، فداکار و نترس باشند.

4- گام اول به سمت شجاعت چیست؟
جواب: خنده بر ترس‌ های دروغین، گام اول در شجاعت است.

 

گوش کن و بگو صفحه 110 فاریس پنجم

 قصه ( صدای سکه ) را با دقت گوشدهید و سپس دربارهی پرسش های زیر، گفت و گو کنید. 

1 داستان با چه جمله هایی آغاز شده بود؟

1. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود.

2 این داستان در چه مکان هایی اتفاق افتاده است؟

2. جنگل، شهر، بازار

3 هنگام شکستن هیزم ها توسط هیزمشکن، مردی که به دنبال او بود، چه میگفت؟

3. آه.

4 هیزمشکن چه تصوری دربارهی مرد بیکار داشت؟

4. فکر می کرد او دیوانه است.

5 چرا مرد بیکار از هیزمشکن تقاضای مزد کرد؟

می گفت تو هر بار که هیزم می شکستی من از ته دل میگفتم آه.

6 چرا مرد بیکار، هیزمشکن را نزد قاضی برد؟

6. چون از او طلب مزد کرد و هیزم شکن زیر بار نرفت.

7 قاضی پس از شنیدن سخنان آن مرد، از هیزمشکن خواست تا چه چیزی را به او بدهد؟

7. سکه هایی که از فروش هیزم ها به دست آورده بود.

8 پس از آنکه قاضی س که ها را بر زمین ریخت، مرد بیکار چه گفت؟

8. قاضی به او گفت از فروش هیزم ها به دست آورده بود.

9 قاضی در پاسخ به پرسش مرد بیکار، که چرا به جای س که باید صدای س که نصیب او شود، چه گفت؟

9. قاضی گفت: کسی که برای هیزم شکستن فقط می گوید: آه، مزدش می شود صدای سکه ..

10 محتوای این داستان، با کدام ضرب المثل، تناسب ندارد؟
جواب: 10. از کوزه همان برون تراود که در اوست.