جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 10 فارسی پنجم

درس دهم فارسی پنجم با جواب

جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 10 فارسی پنجم

 

درس 10 : نام نیکو

درست و نادرست صفحه 81 فارسی پنجم

1- محمود با شعر های دلنشین حافظ و مولانا پرورش می یافت.
جواب: درست

2- تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.
جواب: درست

3- پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوقالعاده دارد.
جواب: نادرست. استاد امامی این موضوع را دریافت.

 

درک مطلب صفحه 81 فارسی پنجم

1- محمود، طراحی را از کجا شروع کرد؟
جواب: به گفته استاد امامی از همه جا. از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم از، شفافیت آب تا سختی کوه از ابر های گذران تا نقشی که بر خشت‌ ها زدند.

2- استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می دانست؟ چرا؟
جواب: غرور. زیرا غرور و خودپسندی باعث می شود که انسان ضعف‌ های خویش را نبیند و پیشرفت نکند.

3- پیام شعر سعدی چیست؟
جواب: نام نیکو و محبوبیت بین مردمان ارزشش از مال و ثروت بسیار بیشتر است و مردمان نیز باید در حفظ نام مردان نیک روزگار تلاش کنند و تا دیگران نیز همین رفتار را با آن‌ ها داشته باشند.

4- چرا پدر محمود او را به استاد نقاشی سپرد؟
جواب: زیرا محمود از همان کودکی استعداد شگفت‌انگیز خود را در نقاشی نشان داده بود و پدرش می خواست که استعداد او نزد یک استاد استعدادشناس پرورش یابد و به ثمر بنشیند.