جواب خودارزیابی و نوشتن درس 10 فارسی هفتم

درس دهم فارسی هفتم با جواب

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 10 فارسی هفتم

 

خود ارزیابی صفحه 93 فارسی هفتم

١- معلم، برای تشویق نیما چه کرد؟
جواب: کتابی را به او  داد تا مطالعه کند.

٢- دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟
جواب: هر دو به خواندن قرآن و شعر و ادبیات و مطالعه‌ ؛ علاقه مند بودند.

۳- به نظر شما چرا دکتر حسابی، با «علم بدون عمل» مخالف بود؟
جواب: زیرا علم بدون عمل مثل زنبور بی ‌عسل است و سودی ندارد. هم چنین کسی که از علم خود در زندگی بهره نمی‌برد، در زندگی ناموفق خواهد بود و تنها عمل است که پس از کسب علم می‌تواند موجب ترقی و تکامل شود.

 

نوشتن صفحه 95 فارسی هفتم

1- زمان فعل‌های زیر را مشخص کنید.
خواهم رفت:
جواب: آینده
می‌نویسند:
جواب: حال
گرفته بودی :
جواب: گذشته
شنیدیم :
جواب: گذشته
نشسته بودید:
جواب:گذشته
آمدند:
جواب:حال

2- پیام، قافیه و ردیف را در «قطعه زیر» بنویسید.

برزگری پند به فرزند داد / کای پسر این پیشه پس از من توراست

هر چه کُنی کشت، همان بدْرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست

جواب: نتیجه‌ی اعمال و رفتار ما به خودمان بر می‌گردد.
قافیه: را / صدا
ردیف: است

٣- با توجه به متن درس، جای خالی را با کلمه مناسب، پرکنید.
– معلم با همان ..لحن.. گرمش ادامه داد: «خیلی عالی است.»
– اگر با او همسفر می‌شدی در طول راه تلاوتزیبای قرآن او را می‌شنیدی.

۴- در متن زیر غلط‌های املایی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید.
مهم این است که در مقابل سختی ‌ها تصلیم نشد. اگر انسان در برابر دشواری‌ها بایستد، بر آن چیره می‌شود، البته باید سبر و تاقت را از دست نداد و هیچ گاه ناسپاسی نکرد.
جواب: تسلیم – صبر – طاقت