جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

درس هفدهم :: راه خوشبختی

معنی کلمات درس 17 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 121 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

جواب:  به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

2- این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

جواب:  نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

3- به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

جواب:  ١-داشتن هدف ٢-برنامه ریزی٣-استفاده از تجربه ی دیگران۴-تفکر در احوال گذشتگان۵-انتخاب آگاهانه۶-تالش برای رسیدن به هدف٧-امید جهت رسیدن به هدف

4-درعبارت«این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است» چیست؟

جواب:  مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی ،حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

 

جواب فعالیت‌ های نوشتاری صفحه 122 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، واژه‌هایی را که نشانه تنوین دارند، بیابید و بنویسید.

جواب:  مسلماً، اصلاً

2- در هر یک از جمله‌های زیر، وابسته‌های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.

الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.

جواب:  این: وابسته پیشین (صفت اشاره) بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)

ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.

جواب:  چه: وابسته پیشین (صفت تعجبی) شگفت انگیز (صفت بیانی)

پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمل سختی‌ها را داشته باشید.

جواب:  هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)

3- جدول زیر را کامل کنید.

مفرد عمل فعل وقف فاصله برکت عقل وظیفه
جمع اعمال افعال اوقات فواصل برکات وظایف

4- جمله‌های زیر را ترجمه کنید.

رأسُ الایمانِ ألاِحْسانُ اِلَی الناسِ

جواب : بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.

…I am a student. I live in

جواب:  من یک دانش آموز هستم. من در … زندگی می‌کنم.

.I like my books and read them every day

جواب:  من کتابهایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.

جواب فعالیت های نوشتاری درس 17 فارسی هشتم