ترجمه عربی هفتم درس چهارم

معنی و ترجمه کلمات و متن عربی هفتم

 

ترجمه عربی هفتم درس چهارم

معنی در چهارم عربی پایه هفتم همراه با کلمات

درس چهارم عربی هفتم:
حواربین ولدین : گفت گو میان دو پسر

سمیر:السَّلامُ عَلَیکَ. سلام بر تو حمید جایگزین کردن وَ عَلَیکَ السَّلامُ وَ رَحمَهُ اللِه وَ بَرَکاتُهُ. سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد

صَباحَ الخَیر. صبح به خیر . جایگزین کردنصَباحَ النوّر. صبح به خیر.

 

کَیفَ حالُکَ؟ حال شما چطور است؟ جایگزین کردنأنا بخَیر و کَیفَ أنتَ ؟خوبم .شما چطوری؟

 

أنا بخَیر . مِن أینَ أنتَ ؟ خوبم. کجایی هستی؟ جایگزین کردنأنا مِن إیرانَ و مِن أینَ أنتَ ؟ من اهل ایران هستم و شما کجایی هستی؟

أنا مِنَ الِعراق.هَل أنتَ مِن مشهد؟ من اهل عراق هستم.آیا شما اهل مشهد هستی؟

جایگزین کردنلا. أنا مِن مازندرانَ فی شَمالِ إیرانَ . نه من اهل مازندران در شمال ایران هستم.

 

و أنا مِنَ البَصره فی جَنوبِ الِعراق. و من اهل بصره در جنوب عراق هستم.جایگزین کردنمَا اسمُکَ؟ اسم شما چیست؟

 

اسمی سمیرٌ و مَا اسمُکَ؟ اسم من سمیر است و اسم شما چیست؟ جایگزین کردناسمی حمیدٌ. اسم من حمید است.

 

أینَ أُسرَتُکَ؟ خانواده ات کجا هستند؟ جایگزین کردنهُم جاِلسونَ هُناکَ. آنها آنجا نشسته اند.

 

ذِلکَ أَبی وَ تلکَ أُمّی. آن پدرم و آن مادرم است.

جایگزین کردنذِلکَ جَدّی و تلکَ جَدَّتی. آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است.

 

أینَ فُندُقُکُم؟هتل شما کجاست؟ جایگزین کردنفی نِهایهِ هٰذَا الشّارِعِ. در آخر این خیابان

 

– کَم یَوماً أنتم فی کربلاء؟ – چند روز است که در کربلا هستید؟ جایگزین کردنثلَاثهُ أیّامٍ. سه روز

 

مَن هذَا الوَلَدُ؟ آن پسر کیست؟ جایگزین کردنهوَ أخی. او برادرم است.

 

مَا اسمُهُ؟ اسم او چیست؟ جایگزین کردناسمُهُ جعفرٌ. اسم او جعفر است.

 

فی أَمانِ اللِه. خداحافظ جایگزین کردنإلَی اللِّقاِء. مَعَ السَّلامِه. به امید دیدار. به سلامت.