ترجمه عربی هفتم درس دوم

معنی و ترجمه کلمات و متن عربی هفتم

 

ترجمه عربی هفتم درس دوم

معنی در اول عربی پایه هفتم همراه با کلمات

درس دوم عربی هفتم:

جواهر الکلام: گوهر های سخن
1- ﴿هَل جَزاءُ الحسانِ إلّ الحسانُ﴾ آیا سزای نیکی جز نیکی است؟! آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!
٢- المؤمِنُ قَلیلُ الکَلامِ کَثیرُ العَمَلِ. مؤمن، کم سخن و پرکار است.
٣- سُکوتُ اللِّسانِ سَلامهُ الإنسانِ. خاموشی زبان، تندرستی انسان است.سکوت زبان، سلامتی انسان است.
۴- رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ. چه بسا سخنی که پاسخ آن خاموشی باشد.چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.
۵- الوَقتُ مِنَ الذَّهَبِوقت، طلاست. وقت از طلاست.

کنوز الحِکَم: گنج های دانایی
1- الوَحدَهُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السُّوِء. (تنهایی )تنها بودن از همنشین بد بهتر است.
٢- إنَّ حُسنَ العَهدِ مِنَ الإیمانِ. خوش پیمانی از ایمان است.خوش قولی نشانهٔ ایمان است.
٣- حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمانِ. دوست داشتنِ میهن از ایمان است.عشق به وطن نشانهٔ ایمان است.
۴- العَجَلَهُ مِنَ الشَّیطانِ. عجله از شیطان است.
۵-رُبَّ کَلامٍ کَالحُسامِ. چه بسا سخنی(که) مانند شمشیر باشد.(است)

کَنزُ النَّصیحَه:گنج پند
1- أفضَلُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ. بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است برترین مردم، پرمنفعت ترینشان برای مردم است.
٢- الخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ. خیر، بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است.خیر، زیاد است و انجام دهنده اش اندک است.
٣- الإنسانُ عَبدُ الإحسانِ. انسان، بندهٔ نیکی کردن است.
۴- بَلاءُ الإنسانِ فی لساِنِه. بلای انسان در زبانش است.
۵- سَلامَهُ العَیشِ فی المُداراِه. سلامت زندگی در مدارا کردن است.