ترجمه عربی هفتم درس اول

معنی درس ارزش علم و عمل زبان عربی هفتم

 

ترجمه عربی هفتم درس اول

معنی در اول عربی پایه هفتم همراه با کلمات درس ارزش علم و عمل

درس اوّل عربی هفتم »

جایگزین کردن قیمه العلم: ارزش دانش

1- العاِلمُ بلا عَمَلٍ کَالشَّجِر بلا ثَمٍر.عالمِ بی عمل مانندِ درختِ بی ثمر است.
2-حُسنُ السُّؤالِ نصفُ العلمِ.خوبیِ سؤال نصف علم است.خوب پرسیدن، نیمی از دانش است.
3- مُجالَسَهُ العُلَماِء عِبادَهٌ. همنشینی با علما عبادت است.همنشینی با دانشمندان، بندگی است.
4-طَلَبُ العلمِ فَریضَهٌ. طلبِ علم واجب است.جستنِ دانش واجب است.
5- آفَهُ العلمِ النِّسیانُ. آفتِ علم فراموشی است.آفتِ دانش، فراموش کردن است.

جایگزین کردن نور الکلام: نور سخن

1- نعمَتانِ مَجهولَتانِ الصِّحَّهُ وَ الأمانُ. دو نعمت مجهول اند: سلامتی و امنیّت.تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته اند.
2- رِضَا اللِه فی رِضَا الواِلدَینِ. خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.رضایت خدا در رضایت والدین است.
3- أَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبِه. ادب انسان بهتر از طلای اوست .ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.
4- الدَّهرُ یَومانِ ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ. روزگار دو روز است. روزی به سوِد تو و روزی به زیانِ تو. روزگار دو روز است. روزی به نفِع تو و روزی به ضررِ تو.
5- رَأیانِ، خَیرٌ مِن رَأیٍ واحِدٍ.دو نظر از یک نظر بهتر است.

جایگزین کردن کنز الکنوز:گنج گنج ها

1- تَفَکُّرُ ساعٍه، خَیْرٌ مِنْ عِبادَه سَبْعینَ سَنَهً. یک ساعت فکر کردن؛از70سال عبادت بهتر است. ساعتی فکر کردن بهتر است از 70 سال عبادت.
2- عَداوَهُ الْعاِقلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَه الْجاهِلِ. دشمنی (انسان)خردمند از دوستی(انسان) نادان بهتر است.
3- الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْشِ فی الْحَجِر. دانش در کودکی، مانند نقش بر روی سنگ است.
4- خَیرُ الْامورِ، أَوْسَطُها بهترین کارها،میانه ترین شان است(میانه ترین ان ها است)
5- الْجَهْلُ، مَوْتُ الْحْیاِء. نادانی، مرگ زندگان است.(زنده ها است)

معنی کلمات درس اول عربی هفتم