آموزش ضرب ریاضی چهارم ابتدایی

ضرب های ریاضی چهارم ابتدایی

 

آموزش ضرب ریاضی چهارم ابتدایی

❌ #آموزش ضرب :

باید توجه داشت که جهت آموزش ضرب اعداد چند رقمی چهار روش وجود دارد:
#1.گسترده نویسی
#2.ضرب مساحتی
#3.ضرب فرآیندی
#4.ضرب تکنیکی

 

روش گسترده نویسی ریاضی چهارم

در این روش عوامل ضرب باز می شوند وضرب به صورت خطی انجام می شود.
مثال: 14*52

=25*(4+10)

یعنی 14 میشود یک ده تایی و چهار یکی و یکبار 10در25ضرب می شود و یکبار هم4و حاصل ها باهم جمع می شود.

 

روش ضرب مساحتی ریاضی چهارم

در این روش اعداد باز شده روی شکل نشان داده می شوند و ضرب انجام می شود . مثال:
14*25
یعنی 14می شود یک ده تایی و4 یکی و25 می شود
دو ده تایی و5یکی و حاصل از جمع ضرب ها به دست می آید

100+100+50+40+40+20=350

 

روش ضرب فرایندی ریاضی چهارم

در این روش مانند جمع و تفریق فرایندی عامل دوم باز می شود (گسترده نویسی)و عملیات ازچپ به راست انجام میشود . مثال
در ضرب 14*25 عامل پایین یعنی 14 بازشده و یکبار10را در25 ضرب می کنیم و یکبار هم4 را در25 ضرب می کنیم که حاصل برابر با350 می شود.

 

روش ضرب تکنیکی ریاضی چهارم

در این روش که همان روش قدیمی ضرب کردن است انجام ضرب از راست به چپ صورت می گیرد. ابتدا یکان عدد دوم را دریکان عدد بالا ضرب می کنیم وسپس در ده گان عدد بالا ضرب می کنیم. در مرحله ی بعدچون می خواهیم به سراغ ده گان برویم ابتدا یک صفر به نشانه ی ده گان قرار داده و سپس دهگان را یک بار در یکان عدد بالا وبار دیگر در دهگان عدد بالا ضرب می کنیم.