جواب درس 14 نگارش چهارم (ادب از که آموختی)

ادب از که آموختی درس چهاردهم

۱- از روی بخش اول درس با خط خوانا و زیبا بنویسید.

۲- مانند نمونه، کلمه هایی را که در یک گروه قرار دارند، دسته بندی کنید.

کلمه هایی را که در یک گروه قرار دارند، دسته بندی کنید.

ادب، آداب، مودب
عالم، علم، معلوم
نظر، ناظر، منظور
معطر، عطار، عطر

۳- نمودار جمله های زیر را رسم کنید.