معنی  و مخالف کلمات نام آوران دیروز فارسی پنجم ابتدایی (درس نهم)

معنی درس نهم فارسی پنجم

معنی  و مخالف کلمات نام آوران دیروز فارسی پنجم ابتدایی (درس نهم)

 

 

معنی کلمات درس نهم فارسی پنجم

موضوع: مطلب
خوش نما: زیبا و آراسته
خیره : زل زدن
محو شدن: با تمام وجود تماشا کردن
بزرگ مردان: مردان بزرگ
دیروز و امروز: گذشته و آینده
جلب کرد: جذب کرد
معاصر: هم زمان و هم دوره
هسته ای: مربوط به انرژی هسته ای
لحن: نوع آهنگ
نگاهم دوخته شد: کنایه از زل زدن
تحویل دادم: سپردم
روانه شدیم: حرکت کردیم
منظم: مرتب
چیده شده بود: مرتب شده بود
مزاحم نمی شوم :زحمت نمیدهم
متوجه کرد: توجهش را جلب کرد
دلاوران: جنگجویان و دلیران
کشمکش: دعوا

فصل کتاب: قسمتی از کتاب
فناوری: بهره از دانش جدید در کارهای صنعتی و کشاورزی و پزشکی
جالب: جذاب و شایسته
تعریف: بازگو کردن ، معنی کردن
ناگزیر: حتما
انشاالله: اگر خدا بخواهد

کلمات مخالف درس نهم فارسی پنجم

بلندتر# کوتاه تر
بیشتر # کمتر
خوش اخلاق # بد اخلاق
ایستاد # حرکت کرد
پشت # جلو ، روی
منظم # نا منظم
مناسب # نامناسب
امروز # دیروز
برخاست # نشست
گذشته # حال

کلمات هم خانواده درس نهم فارسی پنجم

گفت: گفتار ، گفتگو
منظم: ناظم، نظم
لطف: الطاف، لطیف
معاصر: عصر
مخصوص: خاص، خصوص
صبر: صابر ، صبور
جمع: مجموع ، جمیع