معنی شعر نیایش فارسی نهم 

معنی کلمات و شعر و آرایه های ادبی فارسی نهم

معنی شعر نیایش فارسی هفتم

معنی شعر نیایش فارسی هفتم

بیا تا برآریم دست ز دل

بیا تا برآریم دست ز دل

1-بیا تا تمام و جود خداوند را پرستش کنیم
زیرا بعد از مرگ فرصت چنین کاری رانداریم

2-ای پروردگار بخشنده با روزی توپرورش یافته ایم
و به لطف و بخشش تو عادت کرده ایم

3-تو ما را در دنیا عزیز و گرامی داشتی
و در جهان آخرت نیز همین چشم را داشته باش

4-خدا یا مرا با لطف و مهربانی خودبپذیر
و از درگاهت دور نکن زیرا من غیر از درگاه تو درگاه دیگری ندارم

5-خدایا نور بصیرت وایمان را در برابرم قرارده
مرا از انجام کارهای ناشایست دور کن

6-خدا یا مرابا خواری وپستی از درگاهت دور نکن زیرا هیچ در گاهی جز درگاه توب رای رمن قابل تصور نیست