معنی روباه و زاغ فارسی چهارم (درس چهارم )

هم خانواده ، متضاد ، معنی کلمات مهم درس

 

معنی روباه و زاغ فارسی چهارم (درس چهارم )

📚 معنی روباه و زاغ فارسی چهارم
🔴 درس سوم : صفحه 34

🔹🔹🔹

معنی شعر درس سوم فارسی چهارم

بیت اول 🔹بچه زاغی یک تکه پنیر دید
آن را با دهانش برداشت و پرواز کرد

بیت دوم 🔹روی یک درخت در یک مسیری نشست
که از آن مسیر روباهی در حال عبور بود

بیت سوم 🔹روباه حیله گر و مکار
پایین درخت ایستاد و شروع به آواز خواندن کرد

بیت چهارم🔹گفت: به به تو خیلی زیبا هستی
سر و دم زیبایی داری،چه پای قشنگی داری

بیت پنجم🔹پرها و بالت رنگ سیاه و قشنگی دارد
زیباتر از سیاه رنگی وجود ندارد

بیت ششم 🔹اگر خوب می خواندی و صدای خوبی داشتی
بهتر از تو در بین پرندگان وجود نداشت

بیت هفتم🔹بچه زاغ می خواست قارقار کند
تا آواز و صدایش را نشان بدهد

بیت هشتم🔹وقتی دهانش را باز کرد،خوراکی از دهانش افتاد

بیت نهم🔹روباه کوچک پرید و خوراکی را برداشت
معنی لغات درس سوم فارسی چهارم

 

 

🌿واژه نامه :

آسیاب : دستگاهی برای خرد کردن و آرد کردن گندم و جو و دانه های دیگر
حیات : زندگی
می لنگید: لنگان لنگان راه می رفت،در راه رفتن ناتوان بود
اساس: پایه، بنیان
حدس زدم : گمان کردم
اثاث : وسایل،ابزار
خوار : حقیر
خار: تیغ
معذرت خواهی : عذرخواهی
قضا : سرنوشت
زاغکی : زاغ کوچک
قالب: تکه ،قطعه، پاره
حیلت ساز : حیله گر ،مکار
خوش آواز : خوش صدا،خوش نوا
خوش خوان : خوش آواز
آواز :صدا،بانگ، نغمه،سرود
روبهک : روباه کوچک
طعمه: خوراک،خوردنی
بربود: برداشت،دزدید، برد